null Poświadczone wyciągi i odpisy z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

[!] Upłynął termin ważności dokumentów rejestracyjnych wydanych przed 1 stycznia 2000 r.

Zobacz poniżej do kiedy musisz dokonać ponownej rejestracji:

Data wydania dokumentu lub wpisu do rejestru

Termin, w którym trzeba dokonać powtórnej rejestracji

do 1 stycznia 2000 roku

do 31 lipca 2021 roku

do 1 stycznia 2006 roku

do 31 stycznia 2022 roku

po 1 stycznia 2006 roku

do 31 stycznia 2023 roku

Krok po kroku

 1. W przypadku wniosku składanego w formie papierowej:
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie).
  2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Dokumenty do wniosku złóż w oryginale.
  3. Udaj się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Jeżeli jacht lub inna jednostka pływająca stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
 2. W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  1. Zaloguj się do portalu REJA24: https://interesant.reja24.gov.pl. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj konto: https://interesant.reja24.gov.pl/zarejestruj-konto.
  2. Złóż wniosek przechodząc przez kolejne sekcje portalu REJA24.
 3. Po weryfikacji kompletności wniosku otrzymasz poświadczony wyciąg lub odpis z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 4. W przypadku pytań skontaktuj się pod nr tel. (22) 44 32 231.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o odpis/wyciąg.
 2. Załączniki poświadczające następujące informacje:
  1. Dane i adres wnioskującego,
  2. Dane dotyczące odpisów/wypisów oraz jednostki pływającej,
  3. Oświadczenie/pouczenie.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za rozpatrzenie wniosku.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty

 1. 15 zł - opłata za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisów/wypisów z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 2. Opłatę można wnieść:
  1. kartą płatniczą - korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy; 
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 93 1030 1508 0000 0005 5000 0132*,
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

*W tytule wpłaty wpisz: REJA24 oraz imię i nazwisko

 1. Ewentualnie:
  1. 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia).
  2. Opłatę można wnieść:
   • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
   • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

W przypadku, gdy żądanie wydania poświadczonego wyciągu lub odpisu z rejestru jest złożone w postaci elektronicznej, wyciągi i odpisy wydaje się w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu rejestrującego wydającego taki dokument.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?