Zgody i zezwolenia w dzielnicy Śródmieście

null ZTP - przepustka typu "I" - wydawana w związku z imprezami, awariami, robotami budowlanymi, pracami konserwacyjnymi, remontowymi, przeprowadzkami, zdjęciami filmowymi, itp.

Procedura wydawania przepustki typu "I" do strefy objętej zakazem wjazdu: Stare Miasto (strefa SM), Nowe Miasto (strefa NM), Plac Zamkowy (strefa PZ) wydawana w związku z imprezami, awariami, pracami konserwacyjnymi, przeprowadzkami, zdjęciami filmowymi itp.

O przepustkę typu "I" mogą ubiegać się organizatorzy imprez, inwestorzy, podmioty prowadzące roboty budowlane lub remontowe bądź prace konserwacyjne i dowożący sprzęt lub wyposażenie na terenie stref SM, NM lub PZ.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania jednemu podmiotowi więcej niż jednej przepustki.

Przepustki typu "I" dotyczące prac budowlanych, remontowych lub konserwacyjnych to tzw. przepustki stałe, wydawane na okres jednego roku kalendarzowego (przepustki całoroczne). 

Przepustki typu "I" odnoszące się do pozostałych działań wydawane są na czas określony, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego. Powyższe nie dotyczy przedsięwzięć rozpoczynających się w grudniu, a kończących się w styczniu roku następnego.  

Krok po kroku

 1. Złóż podanie o wydanie przepustki.

 2. Do wniosku dołącz dokumenty wymienione w dziale „Wymagane dokumenty”.

 3. Udaj się do Zarządu Terenów Publicznych na ul. Podwale 23 do kancelarii na parterze i złóż dokumenty.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie z uzasadnieniem wjazdu.

 2. Numer decyzji zezwalającej na zajęcie terenu (nie dotyczy prowadzących remonty w budynkach, bądź roboty konserwacyjne i niewystępujące o zajęcie terenu, którzy składają kserokopię umowy na wykonanie robót), w przypadku, jeśli decyzja taka została wydana.

 3. Liczbę i tonaż oraz jeśli to możliwe numery rejestracyjne pojazdów przewidzianych do obsługi imprezy bądź robót budowlanych lub prac konserwacyjnych, z podaniem przeznaczenia pojazdu.

 4. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

 5. Termin prowadzenia prac wraz z podaniem godzin.

 6. Kserokopie dokumentów załączonych do wniosku powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
 7. Podanie należy złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym wjazdem na teren objęty zakazem wjazdu.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Zarząd Terenów Publicznych
Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Podwale 23
Warszawa
tel. 22 277 05 11

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych.

Termin odpowiedzi

Wnioski o przepustkę typu "I" rozpatrywane są w terminie do 7 dni. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie wniosku złożonego w terminie krótszym niż 7 dniowy.

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym w przypadku odmowy wydania przepustki jest burmistrz Dzielnicy Śródmieście. Odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych.

Uwagi

 1. Przepustkę typu "I" umieść w pojeździe bezpośrednio za przednią szybą w taki sposób, żeby organy kontrolne mogły odczytać wszystkie zawarte na niej dane. Umieszczenie przepustki w sposób uniemożliwiający ich odczytanie będzie traktowane, jako postój nieuprawniony.

 2. Gdybyś złamał/a zasady ujęte w regulaminie lub warunki określone  na przepustce, przepustka może być zatrzymana przez organy kontrolujące, tj. policję lub straż miejską.

 3. Zatrzymana przepustka wraz z protokółem określającym powód jej zatrzymania powinna być niezwłocznie przekazana do Zarządu Terenów Publicznych. O zwrocie lub cofnięciu przepustki w danym roku rozstrzygać będzie dyrektor Zarządu Terenów Publicznych po zasięgnięciu opinii komisji.

 4. Podstawą odmowy wydania przepustki może być m.in. opinia organów kontrolnych, a także stwierdzone przypadki nadużywana przepustek do długoterminowego parkowania pojazdu w strefach.

 5. Jeśli otrzymasz pismo z odmową wydania przepustki, możesz się odwołać do Burmistrza Dzielnicy Śródmieście. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych.

 6. Fakt utraty (zagubienia, zniszczenia) przepustki niezwłocznie zgłoś do Zarządu Terenów Publicznych.

 7. Jeśli stracisz lub uszkodzisz przepustkę typu "I" tak, że niemożliwe jest jej dalsze użycie, to nową przepustkę możesz otrzymać dopiero wówczas, gdy złożysz stosowne oświadczenie o utracie lub uszkodzeniu poprzedniej przepustki. Jeśli przepustka jest uszkodzona, zwróć ją wraz z oświadczeniem o uszkodzeniu.

Podstawa prawna

 1. Zarządzenie nr 4143/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu oraz ograniczonym postojem na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego, tekst ujednolicony.

 2. Zarządzenie nr 5201/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu oraz ograniczonym postojem na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego.

 3. Zarządzenie nr 6373/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu oraz ograniczonym postojem na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego. 

Nie znalazłeś informacji?