null Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

[!] Upłynął termin ważności dokumentów rejestracyjnych wydanych przed 1 stycznia 2000 r.

Zobacz poniżej do kiedy musisz dokonać ponownej rejestracji:

Data wydania dokumentu lub wpisu do rejestru

Termin, w którym trzeba dokonać powtórnej rejestracji

do 1 stycznia 2000 roku

do 31 lipca 2021 roku

do 1 stycznia 2006 roku

do 31 stycznia 2022 roku

po 1 stycznia 2006 roku

do 31 stycznia 2023 roku

 

Krok po kroku

Przystępując do składania wniosku o rejestrację upewnij się, że posiadasz wszystkie wymagane dokumenty.

Opłatę na wskazany poniżej numer rachunku bankowego należy uiścić wyłącznie w przypadku, gdy wniosek o rejestrację jednostki jest kierowany do prezydenta m.st. Warszawy

OPŁATA NIE PODLEGA ZWROTOWI - nawet w przypadku wydania zawiadomienia o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, na przykład z powodu braku wymaganej dokumentacji lub decyzji o odmowie wpisania jednostki do rejestru.

 1. W przypadku wniosku składanego w formie papierowej:
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w urzędzie).
  2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Dokumenty do wniosku złóż w oryginale.
  3. Udaj się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą.
  4. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
  5. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
  6. Jeżeli jacht lub inna jednostka pływająca stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
 2. W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  1. Zaloguj się do portalu REJA24: https://interesant.reja24.gov.pl. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj konto: https://interesant.reja24.gov.pl/zarejestruj-konto.
  2. Złóż wniosek przechodząc przez kolejne sekcje portalu REJA24.
 3. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację jednostki pływającej otrzymasz zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym możesz posługiwać się do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. 
 4. W ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednostka pływająca zostanie wpisana do rejestru. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku otrzymasz decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.
 5. W przypadku pytań skontaktuj się pod nr tel. (22) 44 32 231.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego).
 3. Załączniki poświadczające następujące informacje:
  1. Dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej,
  2. Rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana,
  3. Numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany,
  4. Rodzaj napędu jednostki pływającej, a  w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy,
  5. Model i marka jednostki pływającej,
  6. Wymiary i parametry jednostki pływającej,
  7. Materiał główny kadłuba jednostki pływającej,
  8. Rok budowy i producent jednostki pływającej,
  9. Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli zostały nadane,
  10. Maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
  11. Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.
 4. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 5. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
 6. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
 7. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
 8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).
Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Opłaty

 1. 80 zł – opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Opłatę można wnieść:
  1. kartą płatniczą – korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy; 
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 93 1030 1508 0000 0005 5000 0132*;
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00-15:00).

*W tytule wpłaty wpisz:  REJA24 oraz imię i nazwisko.

 1. Ponadto:
  1. 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia);
  2. Opłatę można wnieść:
   • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
   • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00-15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Wpis do rejestru do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 2. Wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

 1. Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych:
 2. Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Uwagi

 1. Rejestracji jachtu można dokonać w dowolnym organie rejestrującym. Właściciele jednostek pływających mogą kierować wnioski o rejestrację do wybranego spośród 382 organów rejestrujących, prowadzonych przez starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).
 2. Wszystkie jednostki pływające, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji mogą zostać zarejestrowane na wniosek właściciela.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?