Specific category icon

Żłobki

Wstecz

Rejestracja żłobka lub klubu dziecięcego

Krok po kroku

  1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
  2. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją złóż w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. 
  3. W przypadku spełnienia warunków wymaganych do utworzenia  i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego wydawane jest  zaświadczenie  o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

1. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON  i identyfikacji podatkowej NIP;
2. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; w przypadku osoby fizycznej oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;  
3. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu :
• dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;      
• w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru (lub jego kopia);
• przed uzyskaniem wpisu do rejestru, należy przedstawić pozytywną opinię komendanta miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzające, iż w lokalu zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. Analizie poddana zostanie również dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje osoby kierującej placówką oraz osób pełniących funkcje opiekunów.
 

Opłaty

opłata za wpis - 800,00 zł.

Wysokość opłaty za wpis określiła Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr XIV/231/201 z dnia 14.04.2011r i wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (w 2013r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 zł.)

Opłaty za wpis należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:
23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 lub bezpośrednio w kasie Urzędu przy ul. Kredytowej 3
 

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa lub drogą pocztową.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do  tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 zmieniona  ustawą z dnia 10.05.2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw),
  2. Art. 26 do 35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), 
  3. Art. 64 do 74 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447),
  4. Rozporządzenie MPIPS z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

Nie znalazłeś informacji?