Specific category icon

Żłobki

Wstecz

Rejestracja żłobka lub klubu dziecięcego

Krok po kroku

 1. Od 01.01.2018 r. wnioski o wpis żłobka lub klubu dziecięcego składa się wyłącznie drogą elektroniczną - za pośrednictwem Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)
 2. Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (informacje jak założyć profil zaufany dostępne są pod adresem: (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany)
 3. Do wniosku załącz wymagane dokumenty.
 4. Postępowanie w sprawie rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego kończy się wpisaniem placówki do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 5. Potwierdzenie wpisu otrzymasz za pośrednictwem Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia.
 6. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 2. Do wniosku dołącz:

a)   pozytywną decyzję Państwowej Straży Pożarnej,

b)   pozytywną decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą lokalu,

c)   w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Opłaty

 • Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 1,00 zł.
 • Wysokość opłaty za wpis określiła Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr LXII/1678/2018 z dnia 1.03.2018 r.
 • Opłaty za wpis należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

23 1030 1508 0000 0005 5000 1004  lub bezpośrednio w kasie Urzędu przy ul. Kredytowej 3

Miejsce złożenia i odbioru

Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Wpis przedsiębiorcy do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonywany jest w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku do Biura Pomocy i Projektów Społecznych za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie.

Uwagi

 1. Odmowa wpisu do Rejestru następuje w przypadku gdy:

a) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 1. Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

a) złożenia przez podmiot wpisanego do Rejestru wniosku o wykreślenie;

b) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

c) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

d) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

W przypadku zaistnienia przesłanek uniemożliwiających dokonanie wpisu wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w trybie przewidzianym dla wydania decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 i 650);
 2. Art. 26 do 35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 i 650) ;
 3. Art. 64 do 74 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447),
 4. Rozporządzenie MPIPS z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek i klub dziecięcy.

Nie znalazłeś informacji?