Transport drogowy taksówką

null Reklamacje na usługi przewozu osób taksówką

Jeśli czujesz się oszukany przez nieuczciwego kierowcę, masz szereg możliwości dochodzenia swoich praw. Oto lista instytucji, do których możesz zwrócić się o pomoc.

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy

Jeśli uznasz, że usługa została wykonana przez taksówkarza niewłaściwie, możesz złożyć skargę do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa. Skargi składa się w formie pisemnej (ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa) lub w formie elektronicznej (Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl).

Do skargi dołącz paragon lub rachunek. W sytuacji, gdy taksówkarz odmawia wydania rachunku, możesz się zwrócić o pomoc do Straży Miejskiej - wystarczy zgłosić sprawę na bezpłatną infolinię 986, czynną całą dobę. Pomóc może również policja.  Pamiętaj o zanotowaniu numeru rejestracyjnego pojazdu lub numeru bocznego umieszczonego na drzwiach auta. Warto również zapamiętać markę samochodu i opisać wygląd kierowcy. Pomoże to w ustaleniu tożsamości nieuczciwego przewoźnika.

Miejski Rzecznik Konsumentów

Konsumenci będący mieszkańcami Warszawy mogą zgłaszać do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wnioski o pomoc.
Wnioski można złożyć drogą pocztową na adres rzecznika (Urząd m.st. Warszawa Miejski Rzecznik Konsumentów 00-099 Warszawa ul. Canaletta 2), osobiście w siedzibie rzecznika w godzinach pracy Urzędu m.st. Warszawy: od poniedziałku do piątku; od godz. 8.00 do godz. 16.00 w poniedziałki dodatkowo w godzinach od 16.00 do 18.00 (dyżur) albo w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Urzędach Dzielnic.

Do wniosku należy dołączyć kopie istotnych w sprawie dokumentów - w tym przypadku może to być paragon za przejazd.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko konsumenta, adres zamieszkania, kod pocztowy i nr telefonu kontaktowego. Porady udzielane są również telefonicznie pod numerem (22) 44 33 444 oraz w siedzibie Miejskiego Rzecznika Konsumentów (ul. Canaletta 2, parter). Miejski Rzecznik Konsumentów współpracuje min. z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi, miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów, Arbitrem, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Miejski Rzecznik Konsumentów

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Skargi przyjmowane są w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie (ul. Sienkiewicza 3) oraz w Delegaturach Inspektoratu - od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15. Skargi i wnioski kierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość  (tel.: 22-826-18-30, tel.: 22-826-42-09, faks: 22-826-21-95; ih_warszawa@wiih.org.pl), a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu. Skargi rozpatrywane są w drodze podejmowanych mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów lub w drodze przeprowadzanych kontroli, które mają na celu sprawdzenie zasadności podniesionych w skardze zarzutów.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Sądy

Jeśli usługodawca odmawia uznania skargi, możesz zdecydować się na wniesienie skargi do sądu. Zanim jednak wstąpisz na drogę sądową, możesz rozstrzygnąć spór przed stałym polubownym sądem konsumenckim. Jest to dużo prostsza i tańsza forma rozstrzygania w trybie arbitrażu. Pamiętaj jednak, że do rozprawy i wyroku może dojść jedynie wówczas, gdy obie strony wyrażą zgodę w formie "zapisu na sąd". W praktyce oznacza to, że zainteresowane strony zgodzą się wspólnie na postępowanie przed sądem polubownym. Sądy te działają przy Inspekcji Handlowej, prawnicy Federacji Konsumentów mogą pomóc osobom, które chcą wnieść sprawę do sądu polubownego. Jeżeli czynności podjęte przez sąd nie będą połączone z żadnymi wydatkami, postępowanie będzie bezpłatne. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Warto podkreślić, że do sądu konsumenckiego możesz wnosić sprawy niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

SKP (ul. Kasprzaka 49) wspólnie z Fundacją Konsumentów obecnie prowadzi Infolinię Konsumencką 801 440 220, na której każdy konsument może w dni powszednie w godz. 8.00-18.00 otrzymać bezpłatną poradę prawną.

Infolinia konsumencka

Policja i prokuratura

Jeśli skorzystałeś/aś z taksówki lub „przewozu okazjonalnego” i czujesz się pokrzywdzony/a działaniem kierowcy, masz prawo zgłosić do organu ścigania podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W tym celu wezwij patrol policji na miejsce zdarzenia lub zgłoś się osobiście na najbliższy komisariat. Podejrzenie popełnienia czynu zabronionego możesz także zgłosić pisemnie do prokuratury mającej siedzibę w najbliższym sąsiedztwie miejsca zdarzenia.

Zobacz też

Nie znalazłeś informacji?