Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

null Stypendia sportowe m.st. Warszawy

Stypendia sportowe m.st. Warszawy skierowane są do warszawskich sportowców, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w randze mistrzowskiej we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także do trenerów zawodników olimpijskich.

Stypendia przyznawane są w trzech rodzajach:

 1. stypendia sportowe olimpijskie m.st. Warszawy (sporty: olimpijskie – miejsca 1-8 lub 1-6, paraolimpijskie i głuchych – miejsca 1-3)

 2. stypendia sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy (wybrane sporty Systemu Sportu Młodzieżowego – SSM – miejsca 1-3 lub 1-6 oraz sporty: paraolimpijskie i głuchych - miejsca 4-6)

 3. stypendia sportowe trenerskie m.st. Warszawy (trener zawodnika olimpijskiego)

Termin naboru i miejsce złożenia wniosku

Wnioski można składać od 1 października do 31 grudnia 2022 roku, w godz. 8:00-16:00 (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu).

Dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

 • w formie papierowej – podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (wydruk wniosku wypełnionego i zarejestrowanego wcześniej w systemie ESdOS, tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z załącznikami) można dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:
  Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123 w Warszawie
  adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

 • w formie elektronicznej – wówczas pobrany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

  • profilu zaufanego,

  • e-dowodu,

  • podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Kto może złożyć wniosek

 • pełnoletni kandydat/kandydatka,

 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki.

Wymagane dokumenty

1) wniosek wypełniony i zarejestrowany w systemie ESdOS, a następnie wydrukowany i podpisany,

2) zaświadczenie (w oryginalne, nie może być to skan/kserokopia) potwierdzające osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez:

 • polski związek sportowy,

 • Polski Komitet Olimpijski,

 • Polski Komitet Paraolimpijski,

 • Polski Związek Sportu Niesłyszących,

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start",

 • lub inny związek sportowy organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko zawodnika,

 • pełną nazwę zawodów,

 • termin i miejsce ich rozegrania,

 • uzyskany wynik sportowy,

 • kategorię wiekową, w której został osiągnięty,

 • nazwę dyscypliny,

 • nazwę konkurencji,

 • rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp. lub w grach zespołowych,

 • liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg.

3) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za stypendium sportowe.

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Można jej dokonać przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W tytule wpłaty wpisz: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika/trenera).

4) oświadczenie zawodnika (dotyczy wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy).

Oświadczenie zawodnika, potwierdzające, że stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, zawierające jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy oraz w celu publikacji wykazu stypendystów na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5) komunikat/wyciąg z zawodów (dodatkowo).

Komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu z wynikami powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem. W przypadku komunikatów ogłoszonych w języku innym niż polskim, wnioskodawca musi dostarczyć ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pytanie

Czy można jednocześnie pobierać stypendium sportowe z miasta i stypendium sportowe rektora na uczelni? 

Nie ma przeciwwskazań, by pobierać jednocześnie stypendium sportowe m.st. Warszawy i stypendium sportowe rektora na uczelni.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/1157/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy, stypendium może być przyznane zawodnikowi, który nie pobiera innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentuje lub stypendium sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ani nie ubiega się o takie stypendium.

Otrzymanie takiego stypendium w trakcie otrzymywania stypendium sportowego m.st. Warszawy, spowoduje pozbawienie zawodnika przyznanego mu stypendium sportowego m.st. Warszawy.

Kontakt

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

e-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl

telefon: (22) 443 24 63 lub (22) 443 24 89 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Kontakt z obsługą techniczną systemu ESdOS – e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

strona www

Podstawa prawna

Uchwała nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z 24 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. 2020.9953).

Obowiązujące regulaminy szczegółowe Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM) – 2022 rok.

Nie znalazłeś informacji?