null Wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m

[!] Upłynął termin ważności dokumentów rejestracyjnych wydanych przed 1 stycznia 2000 r.

Zobacz poniżej do kiedy musisz dokonać ponownej rejestracji:

Data wydania dokumentu lub wpisu do rejestru

Termin, w którym trzeba dokonać powtórnej rejestracji

do 1 stycznia 2000 roku

do 31 lipca 2021 roku

do 1 stycznia 2006 roku

do 31 stycznia 2022 roku

po 1 stycznia 2006 roku

do 31 stycznia 2023 roku

 

Krok po kroku

 1. W przypadku wniosku składanego w formie papierowej:
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w urzędzie).
  2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Dokumenty do wniosku złóż w oryginale.
  3. Udaj się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Jeżeli jacht lub inna jednostka pływająca stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
 2. W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  1. Zaloguj się do portalu REJA24: https://interesant.reja24.gov.pl. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj konto: https://interesant.reja24.gov.pl/zarejestruj-konto.
  2. Złóż wniosek przechodząc przez kolejne sekcje portalu REJA24.
 3. W ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku zostanie wydany wtórnik dokumentu rejestracyjnego.
 4. W przypadku pytań skontaktuj się pod nr tel. (22) 44 32 231.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego.
 2.  Załączniki poświadczające następujące informacje:
  1. Dane i adres wnioskującego,
  2. Dane w zakresie wtórnika,
  3. Oświadczenie/pouczenie.
 3. Oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty lub uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.
 4. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Opłaty

80 zł - opłata za rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego.

 1. Opłatę można wnieść:
  1. kartą płatniczą - korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 93 1030 1508 0000 0005 5000 0132*,
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

*W tytule wpłaty wpisz: REJA24 oraz imię i nazwisko

 1. Ewentualnie:
  1. 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia).
  2. Opłatę można wnieść:
   • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
   • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, po zweryfikowaniu aktualności danych zawartych w rejestrze.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?