Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej

null Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji: klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; uczniowskich klubów sportowych

Krok po kroku

  1. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji, wniosek do pobrania: https://sport.um.warszawa.pl – zał. nr 2 (niezbędne podpisy członków Zarządu, zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w treści statutu). 
  2. Załącz do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (patrz: „Opłaty”).
  3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Sekretariacie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub prześlij go pocztą tradycyjną (wszystkie dokumenty oraz wniosek w oryginale).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek, do pobrania: https://sport.um.warszawa.pl.
  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Opłaty

17 zł – opłata skarbowa od wydania wyciągu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek: Urząd miasta stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
Sekretariat Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy – pok. 1137

MIEJSCE ODBIORU:

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej

  • osobiście: pl. Defilad 1, pok. 1122, w przypadku wskazania osobistego odbioru dokumentów lub za pośrednictwem poczty

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Dane z ewidencji udostępniane są w trybie art. 217 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Stosownie do treści art. 217 § 2 pkt 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?