Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz zgodę1. Formularze dostępne są również w urzędzie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. 
 4. Udaj się do urzędu dzielnicy, w którym pojazd jest zarejestrowany i złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą.
 5. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 6. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność, wymagamy obecność wszystkich współwłaścicieli lub musisz mieć udzielone przez nich pełnomocnictwa.
 7. Pracownik potwierdzi w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie posiadasz meldunku musisz przedstawić inny dokument, który zweryfikujemy podczas obsługi. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

..........................................
1 Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności zezwolenia.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostanie wyrażona.
 3. Wydanie zezwolenia:
  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  3. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  4. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  5. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
  6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 4. Przedłużenie ważności zezwolenia:
  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  3. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  4. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 5. Rozszerzenie zakresu zezwolenia:
  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  3. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  4. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  5. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
  6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 6. Do wglądu oryginały przedkładanych dokumentów.

Opłaty

 1. Opłata za wydanie zezwolenia 50,00 zł (opłata administracyjna).
 2. Opłaty można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwego urzędu dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (dla pojazdów zarejestrowanych na terenie m.st. Warszawy).

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym powinna mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uzyskać orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym i ukończyć odpowiedni kurs.
 2. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.
 3. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?