Specific category icon

Przejazdy pojazdów nienormatywnych

Wstecz

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz odpowiedni wniosek.
 2. Dołącz do wniosku (w przypadku zezwolenia kat. I-III) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 3. Kompletny wniosek złóż osobiście w Urzędzie m.st. Warszawy - Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
 4. Termin odpowiedzi:
  - zezwolenie kat. I - 7 dni roboczych,
  - zezwolenie kat. II i III - 3 dni robocze,
  - zezwolenie kat. VII - 14 dni roboczych
 5. Jeżeli jesteś osobą fizyczną zezwolenie możesz odebrać osobiście lub otrzymać je pocztą, jeżeli wniosek składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - zezwolenie zostanie wysłane pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (z wyłączeniem kat. VII).

Opłaty

I - Opłata za wydanie zezwolenia:

 1. W kat. I (opłatę ustala się jako iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii):
 • 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 1. W kat. II:
 • 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 1. W kat. III:
 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
 • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
 1. W kat. VII - opłatę ustala się na podstawie wzoru:

On = pj+(n-1)x0,7xpj, w którym poszczególne symbole oznaczają:

 • On - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
 • n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
 • pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wynoszącą:
  • 500 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
  • 1600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

Opłaty wnosi się na konto bankowe Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:
Bank Handlowy S.A. : Nr: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004

II - Opłata skarbowa za pełnomocnictwo:

 • od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17,00 zł.
 • Zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 albo  bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Miejsce złożenia i odbioru

 • Złożenie - Urząd m.st. Warszawy - Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
 • Odbiór - osoby fizyczne mogą odebrać zezwolenie w Biurze Polityki Mobilności i Transportu z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 77/79 lub otrzymać je pocztą, a osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej - zezwolenie zostanie wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 • dla kat. I - 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
 • dla kat. II, III - 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
 • dla kat VII - 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
   

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

1.Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

 • kat I:

  a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  b) o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

 •  kat II (wyłącznie dla pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej):

  a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
  c) o szerokości nie przekraczającej 3,5 m.

 • kat III:

  a) o szerokości nie przekraczającej 3,2 m
  b) o długości nie przekraczającej:

 •     15 m dla pojedynczego pojazdu
 •     23 m dla zespołu pojazdów

  c) o wysokości nie przekraczającej 4,3 m.
  d) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych dla danej drogi,
  e) rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej,

 •  kat VII (jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na wyznaczonej trasie tylko w granicach administracyjnych m. st. Warszawy z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad):

   a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-VI (określonych w tabeli „Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego” stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym),
    b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

2.Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:

 •   Kat. I - 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy
 •   Kat II - 12 miesięcy
 •   Kat III - 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy
 •   Kat VII - 14 dni (w przypadku jednokrotnego przejazdu), 30 dni (w przypadku wielokrotnego przejazdu).


3.W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Biurze Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, nr tel.: (22) 443-06-93 lub (22) 443-06-35.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143).

Nie znalazłeś informacji?