Przejazdy pojazdów nienormatywnych

null Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. V

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz odpowiedni wniosek.
 2. Dołącz do wniosku (w przypadku zezwolenia kat. I-II) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 3. Kompletny wniosek złóż osobiście w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801  Warszawa.
 4. Termin odpowiedzi:
  1. zezwolenie kat. I-II 3 dni robocze,
  2. zezwolenie kat. V  14 dni roboczych.
 5. Jeżeli jesteś osobą fizyczną zezwolenie możesz odebrać osobiście lub otrzymać je pocztą, jeżeli wniosek składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – zezwolenie zostanie wysłane pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (z wyłączeniem kat. V).

Opłaty

I. Opłata za wydanie zezwolenia:

 1. W kat. I:
  1. 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 2. W kat. II:
  1. 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
  2. 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  3. 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  4. 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
 3. W kat. V - opłatę ustala się na podstawie wzoru:

On = pj+(n-1)x0,7xpj, w którym poszczególne symbole oznaczają:

 1. On - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
 2. n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
 3. pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wynoszącą:
  1. 500 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii I i I, i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
  2. 1600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

II. Opłaty za zezwolenie należy wnosić na konto bankowe: Zarząd Dróg Miejskich, nr rachunku 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002.

III. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo:

 1. 17 zł od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 2. Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

 • Złożenie – Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.
 • Odbiór – osoby fizyczne mogą odebrać zezwolenie w Zarządzie Dróg Miejskich – Wydział Kontroli Pasa Drogowego, ul. Gołdapska 7 w Warszawie (w godzinach: 8.00-15.00) lub otrzymać je pocztą, a osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej – zezwolenie zostanie wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Termin odpowiedzi

 1. Dla kat. I-II – 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 2. Dla kat V – 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:
  1. kat I (wyłącznie dla pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej):
   • długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
   • szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.
  2. kat II/III/IV:
   • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
   • o długości nieprzekraczającej:
    • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
    • 23 m dla zespołu pojazdów.
   • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
   • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych.
  3. kat V (jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na wyznaczonej trasie tylko w granicach administracyjnych m.st. Warszawy z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad):
   • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-IV (określonych w tabeli „Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego” stanowiącej załącznik do ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym),
   • o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne.
 2. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:
  1. kat. I  12 miesięcy,
  2. kat. II  1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy,
  3. kat. V  14 dni (w przypadku jednokrotnego przejazdu), 30 dni (w przypadku wielokrotnego przejazdu).
 3. W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Gołdapska 7, nr tel.: (22) 55 89 507 lub (22) 55 89 718.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?