Imprezy organizowane w pasie drogowym dróg publicznych

null Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

Krok po kroku

 1. Przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza, uzgodnij w Urzędzie m.st. Warszawy - Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.
 2. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 3. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty:
  1. Program imprezy.
  2. Regulamin imprezy.
  3. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy.
  4. Wykaz osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie i prawidłowy przebieg imprezy.
  5. Podpisane zobowiązanie organizatora do „przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - pokrycia kosztów tych napraw”.
  6. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej również na terenach leśnych.
  7. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 48 zł.
  8. Upoważnienie i dowód zapłaty opłaty skarbowej za upoważnienie w wysokości 17 zł (jeżeli wnioskodawca upoważnił inną osobę do załatwiania wszelkich spraw w jego imieniu w przedmiotowej sprawie).
 4. Kompletny wniosek wyślij lub złóż osobiście pod adresem: Urząd m.st. Warszawy - Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.
 5. Pamiętaj, że wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (również wszelkie zmiany do wniosku należy zgłosić z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem).
 6. Decyzję wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
 7. Jeżeli jesteś osobą fizyczną zezwolenie możesz odebrać osobiście lub otrzymać ją pocztą, jeżeli wniosek składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – zezwolenie zostanie wysłane pocztą pod adres wskazany we wniosku.
 8. Prześlij kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy do Komendanta Stołecznego Policji (komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).
 9. Pamiętaj o powiadomieniu przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym.
 10. Jeżeli dla potrzeb imprezy planujesz zamknąć ruch na drodze, przedłóż do zatwierdzenia w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8, 11 piętro) projekt czasowej organizacji ruchu zaopiniowany przez zarządcę drogi i policję.
 11. Przekaż do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.
 12. Jeżeli impreza planowana jest na Trakcie Królewskim lub innych obszarach reprezentacyjnych m.st. Warszawy, zgodnie z Zarządzeniem nr 870/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzania czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego m.st. Warszawy oraz koordynacji realizacji produkcji filmowych na obszarze m.st. Warszawy, zwróć się o opinię do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych.
 13. Jeżeli jesteś osobą fizyczną zezwolenie możesz odebrać osobiście lub otrzymać je pocztą, jeżeli wniosek składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - zezwolenie zostanie wysłane pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny (w oryginale) - złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 3. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
  1. szczegółowy regulamin imprezy - określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
  3. program imprezy - ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
  4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy - określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy, obejmujący:
   • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
   • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
   • rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy, w szczególności:
    1. znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
    2. liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
    3. bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy, oraz miejsce ich rozlokowania,
   • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
   • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
   • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
   • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
   • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
   • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania,
  5. pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
  6. pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.

Organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, co najmniej na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy, do:

 • właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji jeżeli impreza odbywa się tylko w granicach administracyjnych m.st. Warszawy),
 • komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Opłaty

 1. 48 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
 2. Osoba składająca wniosek o wydanie zezwolenia zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (tytuł wpłaty: opłata skarbowa za zezwolenie - impreza).
 3. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pożytku publicznego, jeżeli organizacje te składają wniosek o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Opłata skarbowa:
  1. 17 zł - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
  2. 5 zł - od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 5. Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Złożenie - Urząd m.st. Warszawy - Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.

Odbiór - osoby fizyczne mogą odebrać zezwolenie w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa lub otrzymać je pocztą, a osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej - zezwolenie zostanie wysłane pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Decyzję wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, tel. (22) 443-06-93, (22) 443-06-35, (22) 443-11-33 lub (22) 443-06-83. 
 2. Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.
 3. Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić:
  1. spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
  2. wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
  3. pomoc medyczną i przedmedyczą, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
  4. drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
  5. warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
  6. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;
  7. w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy,
  8. środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
   • znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
   • liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
   • bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.
 4. Organizator imprezy jest zobowiązany:
  1. uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
  2. współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
   • uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
   • stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy,
   • dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
  3. sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:
   • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenia oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
   • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
   • rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w pkt 3 lit.h, oraz miejsce ich rozlokowania,
   • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego ratownictwa Medycznego,
   • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
   • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
   • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
   • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
   • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania;
  4. opracować regulamin oraz program imprezy;
  5. ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
  6. zapewnić realizację planu, którym mowa w pkt 4 lit.c;
  7. uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
  8. powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
  9. na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
  10. udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji, organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi, przedsiębiorstwa komunikacji publicznej, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  11. przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.
 5. Zasady uzyskiwania zezwoleń, opisane w niniejszej Karcie Informacyjnej nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach o stosunku Państwa do odpowiednich Kościołów. Zasady te nie dotyczą także konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?