Imprezy organizowane w pasie drogowym dróg publicznych

Wstecz

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

Krok po kroku

 1. Przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza, uzgodnij w Urzędzie m.st. Warszawy - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.
 2. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 3. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty:
  1. Program imprezy.
  2. Regulamin imprezy.
  3. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy.
  4. Wykaz osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie i prawidłowy przebieg imprezy.
  5. Podpisane zobowiązanie organizatora do „przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - pokrycia kosztów tych napraw”.
  6. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej również na terenach leśnych.
  7. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 48 zł.
  8. Upoważnienie i dowód zapłaty opłaty skarbowej za upoważnienie w wysokości 17 zł (jeżeli wnioskodawca upoważnił inną osobę do załatwiania wszelkich spraw w jego imieniu w przedmiotowej sprawie).
 4. Kompletny wniosek wyślij lub złóż osobiście pod adresem: Urząd m.st. Warszawy - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.
 5. Pamiętaj, że wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (również wszelkie zmiany do wniosku należy zgłosić z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem).
 6. Decyzję wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
 7. Jeżeli jesteś osobą fizyczną zezwolenie możesz odebrać osobiście lub otrzymać ją pocztą, jeżeli wniosek składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – zezwolenie zostanie wysłane pocztą pod adres wskazany we wniosku.
 8. Prześlij kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy do Komendanta Stołecznego Policji (komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).
 9. Pamiętaj o powiadomieniu przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym.
 10. Jeżeli dla potrzeb imprezy planujesz zamknąć ruch na drodze, przedłóż do zatwierdzenia w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79) projekt czasowej organizacji ruchu zaopiniowany przez zarządcę drogi i policję.
 11. Przekaż do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.
 12. Jeżeli impreza planowana jest na Trakcie Królewskim lub innych obszarach reprezentacyjnych m.st. Warszawy, zgodnie z Zarządzeniem nr 870/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzania czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego m.st. Warszawy oraz koordynacji realizacji produkcji filmowych na obszarze m.st. Warszawy, zwróć się o opinię do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych.
 13. Jeżeli jesteś osobą fizyczną zezwolenie możesz odebrać osobiście lub otrzymać je pocztą, jeżeli wniosek składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - zezwolenie zostanie wysłane pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny (w oryginale) - złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 3. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
  1. szczegółowy regulamin imprezy - określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
  3. program imprezy - ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
  4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy - określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy, obejmujący:
   • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
   • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
   • rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy, w szczególności:
    1. znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
    2. liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
    3. bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy, oraz miejsce ich rozlokowania,
   • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
   • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
   • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
   • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
   • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
   • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania,
  5. pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
  6. pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.

Organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, co najmniej na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy, do:

 • właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji jeżeli impreza odbywa się tylko w granicach administracyjnych m.st. Warszawy),
 • komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 48 zł.
 2. Osoba składająca wniosek o wydanie zezwolenia zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (tytuł wpłaty: opłata skarbowa za zezwolenie - impreza).
 3. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pożytku publicznego, jeżeli organizacje te składają wniosek o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Opłata skarbowa:
  1. od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17,00 zł;
  2. od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł.
 5. Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

 • Złożenie - Urząd m.st. Warszawy - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.
 • Odbiór - osoby fizyczne mogą odebrać zezwolenie w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa lub otrzymać je pocztą, a osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej - zezwolenie zostanie wysłane pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Decyzję wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, tel. (22) 443-06-93, (22) 443-06-35, (22) 443-11-33 lub (22) 443-06-83. 
 2. Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.
 3. Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić:
  1. spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
  2. wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
  3. pomoc medyczną i przedmedyczą, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
  4. drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
  5. warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
  6. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;
  7. w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy,
  8. środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
   • znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
   • liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
   • bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.
 4. Organizator imprezy jest zobowiązany:
  1. uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
  2. współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
   • uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
   • stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy,
   • dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
  3. sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:
   • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenia oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
   • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
   • rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w pkt 3 lit.h, oraz miejsce ich rozlokowania,
   • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego ratownictwa Medycznego,
   • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
   • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
   • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
   • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
   • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania;
  4. opracować regulamin oraz program imprezy;
  5. ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
  6. zapewnić realizację planu, którym mowa w pkt 4 lit.c;
  7. uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
  8. powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
  9. na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
  10. udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji, organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi, przedsiębiorstwa komunikacji publicznej, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  11. przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.
 5. Zasady uzyskiwania zezwoleń, opisane w niniejszej Karcie Informacyjnej nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach o stosunku Państwa do odpowiednich Kościołów. Zasady te nie dotyczą także konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Nie znalazłeś informacji?