Specific category icon

Drogi publiczne

Wstecz

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności (np. ogródki gastronomiczne, targowiska, autokomisy, składowanie materiałów)

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a także projekt wizualizacji zajęcia pasa drogowego (np. ogródka gastronomicznego). Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do swojego urzędu i złóż wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w swoim urzędzie lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
 6. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności.
 2. Załączniki:
  a) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  b) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu - jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  c) Projekt zawierający wizualizację, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu umieszczanego urządzenia/naniesienia - dotyczy m.in. ogródków gastronomicznych.
  d) Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej - jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
  e) Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej.
  f) Inne dokumenty - na żądanie zarządcy drogi.

ad.a Plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy - ul. Sandomierska 12 (budynek B1), 02-567 Warszawa, tel. (22) 44-31-600, 44-31-601, 44-31-804
ad. b Projekty organizacji ruchu zatwierdzane są w Biurze Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. (22) 44-30-626, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwy zarząd dróg gminnych (w Dzielnicy Śródmieście - Zarząd Terenów Publicznych, a w pozostałych dzielnicach - Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy lub inny wydział realizujący zadania z zakresu drogownictwa). Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy.

Opłaty

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego - jest ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 148, poz. 3717).

Powyższą uchwałę zmieniono uchwałami: nr XLVII/1191/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 77, poz. 2036); nr LXXX/2512/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 199, poz. 7564); nr XXXVII/1133/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 141, poz. 4985); nr XLIII/1350/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 218, poz. 9282); nr LXXXIII/2438/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 138, poz. 3249), nr XII/200/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 54, poz. 1774), nr LIX/1661/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz.7291), nr LXXXV/2190/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6878), nr XI/196/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4776), nr LXII/1677/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2509).

 • Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do jednego miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności wydaje się na czas określony.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
 5. Przed zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót - jeżeli roboty takie będą wykonywane.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.zm).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
 8. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - zmieniona uchwałami: Nr XLVII/1191/2005 z dnia 17 marca 2005 r., Nr LXXX/2512/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., Nr XXXVII/1133/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., Nr XLIII/1350/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., Nr LXXXIII/2438/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr XII/200/2011 z dnia 17 marca 2011 r., Nr LIX/1661/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr LXXXV/2190/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., nr XI/196/2015 z dnia 7 maja 2015 r., oraz nr LXII/1677/2018 z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2509).

Nie znalazłeś informacji?