null Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności (np. ogródki gastronomiczne, targowiska, autokomisy, składowanie materiałów)

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a także projekt wizualizacji zajęcia pasa drogowego (np. ogródka gastronomicznego). Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do swojego urzędu i złóż wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w swoim urzędzie lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
 6. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności.
 2. Załączniki:
  1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  3. Projekt zawierający wizualizację, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu umieszczanego urządzenia/naniesienia dotyczy m.in. ogródków gastronomicznych.
  4. Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
  5. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej.
  6. Inne dokumenty na żądanie zarządcy drogi.

ad.a Kopię mapy zasadniczej uzyskasz w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy – ul. Sandomierska 12 (budynek B1), 02-567 Warszawa, tel. (22) 44-31-600, 44-31-604. Szczegóły udostepnienia tego dokumentu znajdziesz w karcie BG/06/01/K.

ad. b Projekty organizacji ruchu zatwierdzane są w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy (adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. (22) 443-06-54), po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwy zarząd dróg gminnych (w Dzielnicy Śródmieście Zarząd Terenów Publicznych, a w pozostałych dzielnicach Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy lub inny wydział realizujący zadania z zakresu drogownictwa). Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy.

Opłaty

 1. Opłata za zajęcie pasa drogowego – jest ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 148, poz. 3717). 

Powyższą uchwałę zmieniono uchwałami: nr XLVII/1191/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 77, poz. 2036); nr LXXX/2512/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 199, poz. 7564); nr XXXVII/1133/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 141, poz. 4985); nr XLIII/1350/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 218, poz. 9282); nr LXXXIII/2438/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 138, poz. 3249), nr XII/200/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 54, poz. 1774), nr LIX/1661/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz.7291), nr LXXXV/2190/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6878), nr XI/196/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4776), nr LXII/1677/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2509), nr XXIV/675/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15882) i nr LXXIV/2468/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 13948).

 1. Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (lub inny wydział realizujący zadania z w/w zakresu), na obszarze której znajduje się droga gminna.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (lub inny wydział realizujący zadania z w/w zakresu), na obszarze której znajduje się droga gminna.

Termin odpowiedzi

 1. Do jednego miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności wydaje się na czas określony.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
 5. Przed zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót jeżeli roboty takie będą wykonywane.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
 8. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - zmieniona uchwałami: nr XLVII/1191/2005 z dnia 17 marca 2005 r., nr LXXX/2512/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., nr XXXVII/1133/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., nr XLIII/1350/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., nr LXXXIII/2438/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr XII/200/2011 z dnia 17 marca 2011 r., nr LIX/1661/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., nr LXXXV/2190/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., nr XI/196/2015 z dnia 7 maja 2015 r., nr LXII/1677/2018 z dnia 1 marca 2018 r., nr XXIV/675/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz nr LXXIV/2468/2022 z 15 grudnia 2022 r.

Nie znalazłeś informacji?