null Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeśli nie jest wymagany, należy dołączyć ogólny plan orientacyjny), oświadczenie o: posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym, harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do swojego urzędu, złóż wniosek i dokonaj opłat (jeśli będą wymagane). Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w swoim urzędzie lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
 6. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

 Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 2. Załączniki:
  1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
  4. Oświadczenie o:
   1. posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
   2. zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
   3. zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  5. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym na żądanie zarządcy drogi.
  6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym na żądanie zarządcy drogi.
  7. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
  8. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

ad.a Kopię mapy zasadniczej uzyskasz w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy – ul. Sandomierska 12 (budynek B1), 02-567 Warszawa, tel. (22) 44-31-600, 44-31-604. Szczegóły udostepnienia tego dokumentu znajdziesz w karcie BG/06/01/K.

ad. b Projekty organizacji ruchu zatwierdzane są w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy (adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. (22) 443-06-54), po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwy zarząd dróg gminnych (w Dzielnicy Śródmieście Zarząd Terenów Publicznych, a w pozostałych dzielnicach Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy lub inny wydział realizujący zadania z zakresu drogownictwa). Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy. Projekt organizacji ruchu powinien określać sposób zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opłaty

Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn:

 1. liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego,
 2. liczby dni zajmowania pasa drogowego i
 3. stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 148, poz. 3717).

Powyższą uchwałę zmieniono uchwałami: nr XLVII/1191/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 77, poz. 2036); nr LXXX/2512/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 199, poz. 7564); nr XXXVII/1133/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 141, poz. 4985); nr XLIII/1350/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 218, poz. 9282); nr LXXXIII/2438/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 138, poz. 3249), nr XII/200/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 54, poz. 1774), nr LIX/1661/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz.7291), nr LXXXV/2190/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6878), nr XI/196/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4776), nr LXII/1677/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2509), nr XXIV/675/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15882), nr LXXIV/2468/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 13948).

Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (lub inny wydział realizujący zadania z w/w zakresu), na obszarze której znajduje się droga gminna.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (lub inny wydział realizujący zadania z w/w zakresu), na obszarze której znajduje się droga gminna.

Termin odpowiedzi

 1. Do jednego miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. W zezwoleniu określa się m.in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
 8. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - zmieniona uchwałami: nr XLVII/1191/2005 z dnia 17 marca 2005 r., nr LXXX/2512/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., nr XXXVII/1133/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., nr XLIII/1350/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., nr LXXXIII/2438/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr XII/200/2011 z dnia 17 marca 2011 r., nr LIX/1661/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr LXXXV/2190/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., nr XI/196/2015 z dnia 7 maja 2015 r., nr LXII/1677/2018 z dnia 1 marca 2018 r., nr XXIV/675/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz nr LXXIV/2468/2022 z 15 grudnia 2022 r.

Nie znalazłeś informacji?