Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej

null Wykreślenie klubu z ewidencji: klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; uczniowskich klubów sportowych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek o wykreślenie klubu, wniosek do pobrania: https://sport.um.warszawa.pl - zał. nr 4 (niezbędny podpis likwidatora Klubu).
 2. Do wniosku dołącz załączniki - oryginały dokumentów (patrz: „Wymagane dokumenty”).
 3. Załącz do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (patrz: „Opłaty”).
 4. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Sekretariacie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub prześlij go pocztą tradycyjną (wszystkie dokumenty oraz wniosek w oryginale).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek, do pobrania:https://sport.um.warszawa.pl.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w kwocie 10 zł.
 3. Sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji wraz z załącznikami, tj. dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez likwidatora czynności.

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa od decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek: Urząd miasta stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
Sekretariat Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy – pok. 1137

MIEJSCE ODBIORU:
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej
osobiście: pl. Defilad 1, pok. 1122, w przypadku wskazania osobistego odbioru dokumentów lub za pośrednictwem poczty

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Likwidator, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie klubu z ewidencji.

Sprawozdanie likwidatora powinno zawierać, w szczególności:

 1. wymienienie czynności likwidatora,
 2. informacje, w jaki sposób i w jakim okresie miało miejsce podanie przez likwidatora do  publicznej wiadomości informacji o wszczęciu likwidacji, wraz z dokumentacją uprawdopodobniającą podanie informacji o likwidacji klubu do publicznej wiadomości (tekst zamieszczonego ogłoszenia wraz z potwierdzeniem jego zamieszczenia),
 3. informacje dotyczące zamknięcia rachunku bankowego stowarzyszenia,
 4. informacje, czy klub posiada majątek – jeżeli klub posiadał majątek należy załączyć protokoły z przekazania majątku na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania lub orzeczenia sądu, w przypadku rozwiązania klubu przez Sąd,
 5. informacje w przedmiocie braku zobowiązań klubu wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, innych podmiotów, osób fizycznych i prawnych funkcjonujących w obrocie prawnym,
 6. informacje, że w stosunku do Klubu nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe, administracyjne, podatkowe ani karnoskarbowe,
 7. oświadczenie likwidatora w przedmiocie braku jakichkolwiek innych okoliczności stojących na przeszkodzie zakończeniu funkcjonowania klubu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?