Specific category icon

Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej

Wstecz

Wykreślenie klubu z ewidencji: klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; uczniowskich klubów sportowych.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek o wykreślenie klubu, wniosek do pobrania: http://sportowa.warszawa.pl/aktualnosci/wnioski-zmiana-danych-wyci-g-likwidacja-wykre-lenie-klubu-z-ewidencji - zał. nr 4 (niezbędny podpis likwidatora Klubu).
 2. Do wniosku dołącz załączniki - oryginały dokumentów (patrz: „Wymagane dokumenty”).
 3. Załącz do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (patrz: „Opłaty”).
 4. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Sekretariacie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub prześlij go pocztą tradycyjną (wszystkie dokumenty oraz wniosek w oryginale).

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek, do pobrania: http://sportowa.warszawa.pl/aktualnosci/wnioski-zmiana-danych-wyci-g-likwidacja-wykre-lenie-klubu-z-ewidencji.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w kwocie 10 zł.
 3. Sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji wraz z załącznikami, tj. dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez likwidatora czynności.

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa od decyzji.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy - numer rachunku bankowego Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście dot. uiszczania opłaty skarbowej: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
Sekretariat Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy – pok. 1137

MIEJSCE ODBIORU:
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej
osobiście: pl. Defilad 1, pok. 1135, w przypadku wskazania osobistego odbioru dokumentów lub za pośrednictwem poczty

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Likwidator, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie klubu z ewidencji.

Sprawozdanie likwidatora powinno zawierać, w szczególności:

 1. wymienienie czynności likwidatora,
 2. informacje, w jaki sposób i w jakim okresie miało miejsce podanie przez likwidatora do  publicznej wiadomości informacji o wszczęciu likwidacji, wraz z dokumentacją uprawdopodobniającą podanie informacji o likwidacji klubu do publicznej wiadomości (tekst zamieszczonego ogłoszenia wraz z potwierdzeniem jego zamieszczenia),
 3. informacje dotyczące zamknięcia rachunku bankowego stowarzyszenia,
 4. informacje, czy klub posiada majątek – jeżeli klub posiadał majątek należy załączyć protokoły z przekazania majątku na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania lub orzeczenia sądu, w przypadku rozwiązania klubu przez Sąd,
 5. informacje w przedmiocie braku zobowiązań klubu wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, innych podmiotów, osób fizycznych i prawnych funkcjonujących w obrocie prawnym,
 6. informacje, że w stosunku do Klubu nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe, administracyjne, podatkowe ani karnoskarbowe,
 7. oświadczenie likwidatora w przedmiocie braku jakichkolwiek innych okoliczności stojących na przeszkodzie zakończeniu funkcjonowania klubu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. nr 243 poz. 1449).
 5. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Wymagane załączniki

 1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w kwocie 10 zł.
 2. Sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji wraz z załącznikami, tj. dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez likwidatora czynności.

 

Pliki do pobrania:

http://sportowa.warszawa.pl/aktualnosci/wnioski-zmiana-danych-wyci-g-likwidacja-wykre-lenie-klubu-z-ewidencji - zał. nr 4 (wniosek o wykreślenie klubu)


Nie znalazłeś informacji?