Wyrejestrowanie

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty. Dokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale.
 3. Udaj się do Urzędu Dzielnicy, w którym pojazd jest zarejestrowany, złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
  UWAGA! Zamieszkanie należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. Inny sposób potwierdzenia zamieszkania ma charakter indywidualny i będzie rozpatrywany w trakcie złożenia wniosku.
 4. Otrzymasz decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.
 5. Poinformuj ubezpieczyciela pojazdu o wyrejestrowaniu pojazdu.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego utraty stosowne oświadczenie, bądź decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 3. Karta pojazdu (jeżeli była wydana), a w przypadku jej utraty stosowne oświadczenie.
 4. Tablice rejestracyjne, a w przypadku ich utraty stosowne oświadczenie.
 5. Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu.
 6. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
 7. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).

  W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).
  Sprawy związane z wyrejestrowaniem pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

  W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
  1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz jeden z wymiennych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  -wiza Schengen lub wiza krajowa,
  -karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
  -zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  -karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  -dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  -karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  -karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.
  2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) - firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi - umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Opłaty

 1. 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. 17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 3. Opłata na rzecz na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (wyliczana zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu).

  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie Dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (dla pojazdów zarejestrowanych na terenie m.st. Warszawy).

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 • Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

  Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
  W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016. poz. 1827).
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 140 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038.).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1088.).
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 451).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
 12. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).
 13. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 657)

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu.
 2. Oświadczenie.

Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "