null Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w urzędzie) i dokonaj opłat. We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe– telefon kontaktowy – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwiają kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne wraz z wypisem/ami z zaświadczenia. 
 5. Przy odbiorze zmienionego zaświadczenia na przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne zwróć dotychczasowe zaświadczenie z wypisami.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki określone w ustawie o transporcie drogowym.
 3. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 4. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

 1. 500 zł - wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony.
 2. 100 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.
 3. 100 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.
 4. 25 zł - zmiana zaświadczenia, polegająca na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów.
 5. 10 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia.
 6. Opłatę można wnieść:
  1. kartą płatniczą - korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 (W tytule wpłaty wpisz: ZASWIADCZENIETRANSPORTOWE (pisane jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia);
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).
 7. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
 8. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać
  1. kartą płatniczą - korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika  nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej do jego podstawowej działalności gospodarczej.
 2. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:
  1. w ramach powszechnych usług pocztowych,
  2. przez podmioty nie będące przedsiębiorcami, z tym, że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu, i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym,
  3. przez przedsiębiorców posiadający uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.
 3. Przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz kierowcy zatrudnieni przez przedsiębiorcę powinni spełniać następują warunki:
  1. posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
  2. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.
 4. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?