null Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij zawiadomienie (formularze dostępne są również w urzędzie). W zawiadomieniu umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon kontraktowy, adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwiają kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Do zawiadomienia dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 4. Po przyjęciu zawiadomienia nastąpi weryfikacja czy przysługuje Ci zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji.
 5. Po ustaleniu wysokości części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji następuje jej zwrot (na rachunek bankowy, przelewem pocztowym lub można odebrać osobiście w Kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44).

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
 2. Wszystkie wypisy z licencji (w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości) lub wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych (w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego).
 3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: 
  1. kartą płatniczą – korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00-15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części, wykonywanie transportu drogowego łącznie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w okresie każdych następujących po sobie 10 lat, licząc od dnia uzyskania licencji, jednak nie dłużej niż na okres na jaki zostało wydane to uprawnienie.
 2. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji (na rachunek bankowy, przelewem pocztowym lub można odebrać osobiście w Kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44).
 3. W terminie siedmiu dni poprzedzających deklarowany termin wznowienia działalności gospodarczej odbierz wypisy z licencji z Biura (w przypadku nieodebrania wypisów z licencji we wskazanym powyżej terminie zostaną one przesłane na adres przedsiębiorcy drogą pocztową).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?