null Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w urzędzie) i dokonaj opłat. We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon kontraktowy – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwiają kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wraz z wypisem/ami z zezwolenia. 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem.
 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu zdolności finansowej:
  1. roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę),
  2. w drodze odstępstwa:
   1. gwarancja bankowa,
   2. polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo,
   3. inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę.
  3. w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy w drodze odstępstwa, spełnianie wymogu zdolności finansowej można potwierdzić za pomocą poświadczenia, takiego jak:
   1. gwarancja bankowa,
   2. dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową
  4. Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 
   1. 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
   2. 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony;
   3. 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.
  5. Wartość euro przeliczana jest po kurskie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.
 6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  i wypisów z zezwolenia.
 7. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, kraj rejestracji, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem, dopuszczalną masę całkowitą, oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport. Wykaz pojazdów przedkłada się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 8. Informację z Krajowego Rejestru Karnego członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem.
 9. Oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o niekaralności za poważne i najpoważniejsze naruszenie określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.
 10. Oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE, w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a Ustawy o transporcie drogowym.
 11. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

 1. 1000 zł – opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 2. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy wypis, Prezydent m.st. Warszawy nie wydaje wypisów na pojazdy (zespoły pojazdów) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do 3,5 t przeznaczone do przewozu rzeczy.
 3. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia, Prezydent m.st. Warszawy nie wydaje wypisów na pojazdy (zespoły pojazdów) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do 3,5 t przeznaczone do przewozu rzeczy (pobierana jest opłata za zgłoszenie takiego pojazdu/zespołu pojazdów w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia).
 4. Za zmianę zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 5%.
 5. Opłatę można wnieść:
  1. kartą płatniczą – korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 (w tytule wpłaty wpisz: ZEZWOLENIETRANSPORTOWE (pisane jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego);
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).
 6. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
 7. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: 
  1. kartą płatniczą – korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika   nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 3 miesięcy – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 4 miesięcy – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
 3. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 5. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?