Deklaracja dostępności serwisu internetowego Miejskiego Centrum Kontaktu - warszawa19115.pl

Urząd m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Centrum Kontaktu - warszawa19115.pl(link otwiera się w nowej karcie).

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
4. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
5. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
6. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
7. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,

Wyłączenia

1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Radziński e-mail: kontakt@um.warszawa.pl Telefon: 224430147

Można również kontaktować się Z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115,e-mail: kontakt@um.warszawa.pl

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5; Dojście/dojazd:Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu Metro Ratusz Arsenał 01, 02, 03, 04, 09, 10, Plac Bankowy 01, 03, 04, 07, 08, Kino Femina 01, 05, 06, 09, 10; Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością; Wejście dostępne: Wejście C – Skrzydło Zachodnie (Wejście główne); Obsługa mieszkańca odbywa się w holu głównym, po prawej stronie, do punktu kancelaryjnego prowadzą schody wyposażone w podnośnik; Dostosowanie budynku:Winda; Podnośnik; Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: na parterze w budynku, w wejściu C, B i F; Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: pracownik ochrony – kontrola wejścia do budynku. Informacje o dostępności architektonicznej pozostałych budynków Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędów Dzielnic można znaleźć na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-budynkow

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego
 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego online.(link otwiera się w nowej karcie)

Aplikacje mobilne

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 udostępnia aplikację mobilną Aplikacja Warszawa 19115 na urządzenia iOS.(link otwiera się w nowej karcie)

oraz Aplikacja Warszawa 19115 na urządzenia Android.(link otwiera się w nowej karcie)