Polityka prywatności portalu "Warszawa 19115"

  1. Portal jest platformą sieciową, umożliwiającą mieszkańcom, szybki kontakt z Urzędem m.st. Warszawy w sprawach wymagających interwencji służb miejskich oraz przekazywania uwag, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek podległych. W tym celu mogą być gromadzone informacje identyfikujące oraz lokalizujące użytkownika.
  2. Formularz „Chcesz zgłosić problem?" zwany dalej formularzem zgłoszenia, może gromadzić kategorie danych identyfikujących użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, miejsca i opisu zdarzenia, które ma być obiektem działań z udziałem służb miejskich.
  3. Podanie powyższych informacji jest dobrowolne a ich brak nie wyklucza przyjęcia zgłoszenia lub przekazania przez użytkownika wniosków i opinii.
  4. W celu użycia przez Urząd m.st. Warszawy co najmniej dwóch kategorii danych, identyfikujących użytkownika łącznie, niezbędne jest wyrażenie zgody mieszkańca na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgoda wyrażana jest w formularzu zgłoszenia poprzez zaznaczenie opcji „Chcę być na bieżąco ze swoim zgłoszeniem" i potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
  5. Brak danych kontaktowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail uniemożliwia otrzymywanie przez mieszkańca powiadomień o numerze i statusie sprawy natomiast nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie działań o które wnioskuje użytkownik.
  6. Adres miejsca zdarzenia można wprowadzić ręcznie w określonym polu formularza zgłoszenia bądź skorzystać z osadzonej w nim mapy poprzez wskazanie punktu.
  7. Wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem portalu przetwarzane są w systemie Warszawa 19115. Pozyskane dane dystrybuowane są do biur, dzielnic lub jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy realizujących czynności, o które wnioskował mieszkaniec. Dane nie są udostępniane osobom trzecim poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa.
  8. Zastrzega się możliwość przekazania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zgłoszenia, podmiotom współpracującym z Urzędem m.st.Warszawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5.
  10. Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych zgodnie z brzmieniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)