Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej "Warszawa 19115"

 

§1 Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia, oznaczają:

Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna Warszawa 19115, w ramach której świadczone
są Usługi.

Powiadomienia Push – krótka wiadomość wysyłana za pośrednictwem dedykowanych
dla poszczególnych systemów operacyjnych, serwerów na urządzenia mobilne.

Regulamin – niniejszy dokument.

System MCK Warszawa 19115 – system teleinformatyczny, stworzony do rejestracji, dystrybucji i wykonywania interakcji z Użytkownikami, stworzony do ułatwienia mieszkańcom kontaktu ze służbami miejskimi Warszawy.

Usługa – świadczona przez Usługodawcę w ramach Aplikacji na zasadach określonych
w Regulaminie.

Usługodawca – Urząd m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Aplikacji.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usług, dostępnych w Aplikacji, której organizatorem jest Usługodawca.
 2. Usługi oferowane są Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, umożliwiające pobranie, instalację i używanie na nim Aplikacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady oraz warunki korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji.
 4. Używanie Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Przed dokonaniem pobrania Aplikacji, Użytkownik powinien upewnić się czy w jego telefonie komórkowym lub urządzeniu, o którym mowa powyżej, jest wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania Aplikacji.
 7. Rejestracja danych kontaktowych w Usłudze, oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu i możliwa jest po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w Systemie MCK Warszawa 19115.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać celowego zakłócania działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Usługodawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.

 

§3 Informacje i zasady korzystania z Aplikacji

 

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie w trybie on-line, w związku z czym niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci WAN (internetu).
 2. Aplikacja jest narzędziem, umożliwiającym szybki kontakt z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach wymagających interwencji służb miejskich oraz przekazywania uwag, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Miasta i jednostek miejskich.
 3. Dodatkowe funkcjonalności umożliwiają dostarczanie informacji z dedykowanych obszarów zainteresowań użytkownika.
 4. Aplikacja może gromadzić kategorie danych kontaktowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, miejsca i opisu zdarzenia, które ma być przedmiotem usługi.
 5. Wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, powinno odbywać się z uwzględnieniem domniemania ich prawidłowości i zasady nie naruszania praw osób trzecich. 
 6. Wprowadzający dane, ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia związane z naruszeniem praw osób trzecich.
 7. Podanie informacji wskazanych w ust. 4 jest dobrowolne, a ich brak nie wyklucza przyjęcia zgłoszenia lub przekazania przez Użytkownika wniosków i opinii.
 8. Brak danych kontaktowych, np. adresu e-mail, uniemożliwia otrzymywanie przez Użytkownika powiadomień o statusie sprawy i jej numerze tym kanałem, natomiast nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji, może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie wnioskowanych przez Użytkownika działań.
 9. Niepełny opis zdarzenia lub brak treści może uniemożliwić poprawną obsługę zgłoszenia lub znacząco wydłużyć czas jego obsługi.
 10. Aby umożliwić właściwą obsługę zgłoszenia, w treści opisu zdarzenia należy podać tylko jeden problem.
 11. Aplikacja, za pośrednictwem usług lokalizacyjnych, zbiera informacje o miejscu wymagającego interwencji służb miejskich.
 12. Adres miejsca zdarzenia można wprowadzić jednym z następujących sposobów:
 • zaznaczenie punktu na mapie;
 • wprowadzenie adresu z określonego pola w formularzu;
 • skorzystanie z przycisku geolokalizacji, pod warunkiem włączenia GPS i obecności
  w miejscu zdarzenia;
 • wykorzystanie usługi geotagowania, za pomocą której Aplikacja pobiera lokalizację
  z pierwszego załączonego zdjęcia (możliwość załączenia max. 3 zdjęć).
 1. Wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem Aplikacji, przetwarzane są w Systemie MCK Warszawa 19115. Pozyskane informacje, dystrybuowane są do biur, dzielnic, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy lub podmiotów z nimi współpracujących w ramach odrębnych umów, realizujących czynności, o które wnioskował Użytkownik.
 2. Użytkownik będzie miał możliwość podglądu kategorii oraz lokalizacji na mapie wszystkich nowych zdarzeń zgłoszonych przez innych Użytkowników. Wyjątkiem jest kategoria interwencyjna „Śmieci”, w której widoczne będą jedynie działania dotyczące zalegania nieczystości w miejscach publicznych.
 3. Z przyczyn możliwości bezprawnego ujawnienia danych osobowych, nie publikuje
  się pola opisu zgłoszenia, a na mapie jego miejsce zastąpione jest nazwą procesu interwencyjnego.
 4. W szczególnych sytuacjach, zastrzega się możliwość przekazania danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania danego zgłoszenia, podmiotom współpracującym
  z m.st. Warszawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Każdy z użytkowników ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

 

§4 Informacje i zasady korzystania z Powiadomień Push

 

 1. Użytkownik korzystający z aplikacji może otrzymywać Powiadomienia Push bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne.
 2. Powiadomienia Push przekazywane są informacje o:
 • numerze i zmianach w statusie zgłoszenia;
 • bieżących wydarzeniach, utrudnieniach oraz ostrzeżeniach o lokalnych zagrożeniach.

 

§5 Serwis powiadomień (WSP)

 1. Użytkownik samodzielnie decyduje o wyborze kategorii i obszarze dotyczącym komunikatów, o których ma być informowany.
 2. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć Powiadomienia Push i zarządzać rodzajami otrzymywanych powiadomień wybierając opcję ”ZAPISZ SIĘ”.
 3. Powiadomienia Push z kategorii ostrzeżeń o lokalnych zagrożeniach, nie podlegają zasadom opisanym w ust.1 i są generowane automatycznie do wszystkich Użytkowników Aplikacji w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 4. Pobierając i instalując Aplikację Użytkownik akceptuje otrzymywanie Powiadomień Push.

 

§6 Budżet Partycypacyjny

 

 1. Użytkownik korzystający z Aplikacji może poprzez zakładkę „Budżet Partycypacyjny”, sprawdzić na mapie projekty zgłaszane w ramach akcji, które powstały
  lub są aktualnie realizowane. Funkcjonalność ułatwia poznanie projektów realizowanych w okolicy, w której obecnie Użytkownik się znajduje.

 

 

§7  Posadź drzewo

 1. Zakładka „Posadź drzewo” umożliwia Użytkownikowi wskazanie na aktywnej mapie miasta punktu, w którym powinno zostać zasadzone drzewo. Propozycja jest automatycznie kierowana do jednostki zarządzającej zielenią miejską, gdzie następuje analiza zgłoszeń i projektowanie nasadzeń.
 2. Wskazanie miejsca nasadzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy Użytkownik fizycznie znajduje się w wybranej przez siebie lokalizacji. Miejsce to zostanie wstępnie zweryfikowane pod kątem możliwości nasadzenia.

 

§8 Warszawski Indeks Powietrza

 

 1. Zakładka „Indeks Powietrza” udostępnia Użytkownikowi bieżące informacje dotyczące pomiarów jakości powietrza w Warszawie. Użytkownicy mają możliwość sprawdzenia ogólnego stanu powietrza oraz prognoz z monitorowanych punktów pomiarowych wraz z zaleceniami dla czterech grup ryzyka zdrowotnego.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce lub w ramach aktywnej usługi roamingu poza granicami kraju.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Aplikacji z przyczyn
  od niego niezależnych.
 3. Za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi odpowiadają wyłącznie operatorzy sieci telefonii komórkowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie
  z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe
  z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej usługodawcy
  lub operatorów telefonii komórkowej (w szczególności konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają terminowe świadczenie Usługi.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu
  bez powiadomienia Użytkownika w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny w tym zmian funkcjonalnych Aplikacji.
 8. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie w Aplikacji podczas jej aktualizacji.
 9. Uwagi użytkowników dotyczące świadczenia Usługi, należy zgłaszać przez Aplikację. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji
  w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi na rzecz danego Użytkownika. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 10. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 11. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na portalu Usługodawcy, pod adresem: https://warszawa19115.pl/regulamin-korzystania-z-aplikacji-mobilnej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.