Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej "Warszawa 19115"

 

 

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia, będą miały następujące znaczenie:

Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna Warszawa 19115, w ramach której świadczone są usługi.

Regulamin – niniejszy dokument.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Aplikacji.

Powiadomienia Push – krótka wiadomość wysyłana za pośrednictwem dedykowanych
dla poszczególnych systemów operacyjnych, serwerów na urządzenia mobilne.

Usługa – świadczona przez Usługodawcę w ramach Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie.

Usługodawca – Urząd m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

System MCK Warszawa 19115 – system teleinformatyczny, stworzony do rejestracji, dystrybucji i wykonywania interakcji z Użytkownikami, stworzony do ułatwienia mieszkańcom kontaktu ze służbami miejskim Warszawy.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usług, dostępnych w Aplikacji, której organizatorem jest Usługodawca.
 2. Usługi oferowane są Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, umożliwiające pobranie, instalację i używanie na nim Aplikacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest  do zapoznania z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady oraz warunki korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji.
 4. Używanie Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny
  z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi
  oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Przed dokonaniem pobrania Aplikacji, Użytkownik powinien upewnić się czy w jego telefonie komórkowym lub urządzeniu, o którym mowa powyżej, jest wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania Aplikacji.
 7. Rejestracja danych kontaktowych w Usłudze, oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu i możliwa jest po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w Systemie MCK Warszawa 19115.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać celowego zakłócania działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Usługodawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych,
  a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.

 

§3 Informacje i zasady korzystania z Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie w trybie on-line, w związku z czym niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci WAN (internetu).
 2. Aplikacja jest narzędziem, umożliwiającym szybki kontakt z Urzędem m.st. Warszawy w sprawach wymagających interwencji służb miejskich oraz przekazywania uwag, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Miasta
  i jednostek miejskich.
 3. Dodatkowe funkcjonalności umożliwiają dostarczanie informacji z dedykowanych obszarów zainteresowań użytkownika.
 4. Aplikacja może gromadzić kategorie danych identyfikujących Użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, miejsca i opisu zdarzenia, które ma być obiektem działań z udziałem służb miejskich.
 5. Wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, powinno odbywać
  się z uwzględnieniem domniemania ich prawidłowości i zasady nie naruszania praw osób trzecich.
 6. Wprowadzający dane, ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia związane
  z naruszeniem praw osób trzecich.
 7. Podanie informacji wskazanych w ust. 3 jest dobrowolne, a ich brak nie wyklucza przyjęcia zgłoszenia lub przekazania przez Użytkownika wniosków i opinii.
 8. Brak danych kontaktowych w adresie e-mail, uniemożliwia otrzymywanie przez Użytkownika powiadomień o statusie sprawy i jej numerze tym kanałem, natomiast nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji, może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie wnioskowanych przez Użytkownika działań.
 9. Niepełny opis zdarzenia lub brak treści może uniemożliwić poprawną obsługę zgłoszenia lub znacząco wydłużyć czas jego obsługi.
 10. Aplikacja, za pośrednictwem usług lokalizacyjnych, zbiera informacje o miejscu zdarzenia celem automatyzacji miejsca zdarzenia wymagającego interwencji służb miejskich.
 11. Adres miejsca zdarzenia można wprowadzić jednym z następujących sposobów:
 • zaznaczenie punktu na mapie;
 • wprowadzenie adresu z określonego pola w formularzu;,
 • skorzystanie z przycisku geolokalizacji, pod warunkiem włączenia GPS i obecności
  w miejscu zdarzenia;
 • wykorzystanie usługi geotagowania, za pomocą której Aplikacja pobiera lokalizację
  z pierwszego załączonego zdjęcia (możliwość załączenia max. 3 zdjęć).
 1. Wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem Aplikacji, przetwarzane
  są w Systemie MCK Warszawa 19115. Pozyskane informacje, dystrybuowane
  są do biur, dzielnic, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy lub podmiotów z nimi współpracujących w ramach odrębnych umów, realizujących czynności, o które wnioskował Użytkownik.
 2. Użytkownik będzie miał możliwość podglądu kategorii oraz lokalizacji na mapie wszystkich nowych zdarzeń zgłoszonych przez innych Użytkowników. Wyjątkiem jest kategoria interwencyjna „Śmieci”, w której widoczne będą jedynie działania dotyczące zalegania nieczystości w miejscach publicznych.
 3. Z przyczyn możliwości bezprawnego ujawnienia danych osobowych, nie publikuje
  się pola opisu zgłoszenia, a na mapie jego miejsce zastąpione jest nazwą procesu interwencyjnego.
 4. W szczególnych sytuacjach, zastrzega się możliwość przekazania danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania danego zgłoszenia, podmiotom współpracującym z m.st. Warszawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych,  zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
 6. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych Użytkowników oraz o przysługujących Użytkownikom  prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.        Administratorem  danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2.        W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Użytkownikom uprawnień, mogą się oni skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

3.        Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.        Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu/celach:

a)        wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy;

b)        kontaktu zwrotnego  w związku z realizacją  zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;

5.        W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami  danych osobowych Użytkowników mogą być:

a)        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

6.        Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, nie dłuższy jednak niż 10 lat, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.        W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przysługują im następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych    – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;                                                           

f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.        W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.        W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy danych osobowych Użytkowników, przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.      Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.      Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§4 Informacje i zasady korzystania z Powiadomień Push

 1. Użytkownik korzystający z aplikacji może otrzymywać Powiadomienia Push bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne.
 2. Powiadomienia Push przekazywane są informacje o:
 • numerze i  zmianach w statusie zgłoszenia;
 • bieżących wydarzeniach, utrudnieniach oraz ostrzeżenia o lokalnych zagrożeniach.

 

§5 Serwis powiadomień (WSP)

 1. Użytkownik samodzielnie decyduje o wyborze kategorii i obszarze dotyczącym komunikatów, o których ma być informowany.
 2. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć Powiadomienia Push i zarządzać rodzajami otrzymywanych powiadomień wybierając opcję ”ZAPISZ SIĘ”.
 3. Powiadomienia Push z kategorii ostrzeżeń o lokalnych zagrożeniach, nie podlegają fakultatywnej decyzji i generowane są automatycznie do wszystkich Użytkowników Aplikacji w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 4. Pobierając i instalując Aplikację Użytkownik akceptuje, otrzymywanie komunikatów,
  o których mowa w pkt. 3.

 

 

§6 Budżet Partycypacyjny

 1. Użytkownik korzystający z Aplikacji może poprzez zakładkę „Budżet Partycypacyjny”, sprawdzić na mapie projekty zgłaszane w ramach akcji, które powstały
  lub są aktualnie realizowane. Funkcjonalność ułatwia poznanie projektów realizowanych w okolicy, w której obecnie Użytkownik się znajduje.

 

§7  Posadź drzewo

 1. Zakładka „Posadź drzewo” umożliwia Użytkownikowi wskazanie na aktywnej mapie miasta punktu, w którym powinno zostać zasadzone drzewo. Propozycja jest automatycznie kierowana do jednostki zarządzającej zielenią miejską, gdzie następuje analiza zgłoszeń i projektowanie nasadzeń.
 2. Wskazanie miejsca nasadzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy Użytkownik fizycznie znajduje się w wybranym przez siebie lokalizacji. Miejsce to zostanie wstępnie zweryfikowane pod kątem możliwości nasadzenia.

 

§8 Warszawski Indeks Powietrza

 1. Zakładka „Indeks Powietrza” udostępnia Użytkownikowi bieżące informacje dotyczące pomiarów jakości powietrza w Warszawie. Użytkownicy mają możliwość sprawdzenia ogólnego stanu powietrza oraz prognoz z monitorowanych punktów pomiarowych wraz z zaleceniami dla czterech grup ryzyka zdrowotnego.

Funkcjonalność oparta jest na modelu matematycznym, dedykowanym
dla m. st. Warszawy.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest bezpłatnie za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce lub w ramach aktywnej usługi roamingu poza granicami kraju.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Aplikacji z przyczyn
  od niego niezależnych.
 3. Za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi odpowiadają wyłącznie operatorzy sieci telefonii komórkowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie
  z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe
  z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej usługodawcy
  lub operatorów telefonii komórkowej (w szczególności konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają terminowe świadczenie Usługi.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu bez powiadomienia Użytkownika w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny w tym zmian funkcjonalnych Aplikacji.
 8. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie w Aplikacji podczas jej aktualizacji.
 9. Uwagi użytkowników dotyczące świadczenia Usługi, należy zgłaszać przez Aplikację. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji  w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi  na rzecz danego Użytkownika. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 10. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 11. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na portalu Usługodawcy, pod adresem: https://warszawa19115.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.