Regulamin portalu "Warszawa 19115"

     

Portal jest platformą sieciową, umożliwiającą mieszkańcom, szybki kontakt z Urzędem m.st. Warszawy w sprawach wymagających interwencji służb miejskich oraz przekazywania uwag, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek podległych. W tym celu mogą być gromadzone informacje identyfikujące oraz lokalizujące użytkownika.

Formularz „Chcesz zgłosić problem?" zwany dalej formularzem zgłoszenia, może gromadzić kategorie danych identyfikujących użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, miejsca i opisu zdarzenia, które ma być obiektem działań z udziałem służb miejskich.

Podanie powyższych informacji jest dobrowolne a ich brak nie wyklucza przyjęcia zgłoszenia lub przekazania przez użytkownika wniosków i opinii.

Zgłoszenie dotyczące źle zaparkowanych pojazdów, gdzie Użytkownik podał komplet danych, może skutkować wezwaniem w charakterze świadka – decyduje o tym Straż Miejska. Informacja z rejestrowanych zgłoszeń wykorzystywana jest przy tworzeniu mapy zagrożeń do prowadzonych przez Straż Miejską działań operacyjnych.

Udostępniamy też możliwość telefonicznego zgłoszenia, w trakcie jego trwania, bezpośrednio do Straży Miejskiej pod nr 986.

W celu użycia przez Urząd m.st. Warszawy co najmniej dwóch kategorii danych, identyfikujących użytkownika łącznie, niezbędne jest wyrażenie zgody mieszkańca na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgoda wyrażana jest w formularzu zgłoszenia poprzez zaznaczenie opcji „Chcę być na bieżąco ze swoim zgłoszeniem" i potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

Brak danych kontaktowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail uniemożliwia otrzymywanie przez mieszkańca powiadomień o numerze i statusie sprawy natomiast nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie działań o które wnioskuje użytkownik.

Adres miejsca zdarzenia można wprowadzić ręcznie w określonym polu formularza zgłoszenia bądź skorzystać z osadzonej w nim mapy poprzez wskazanie punktu.

Wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem portalu przetwarzane są w systemie Warszawa 19115. Pozyskane dane dystrybuowane są do biur, dzielnic lub jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy realizujących czynności, o które wnioskował mieszkaniec. Dane nie są udostępniane osobom trzecim poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa.

Zastrzega się możliwość przekazania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zgłoszenia, podmiotom współpracującym z Urzędem m.st. Warszawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5.

Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych zgodnie z brzmieniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych Użytkowników oraz o przysługujących Użytkownikom  prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.        Administratorem  danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2.        W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Użytkownikom uprawnień, mogą się oni skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

3.        Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.        Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy związanych z obsługą Pani/Pana zgłoszenia;

b)        kontaktu zwrotnego  w związku z realizacją  zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;

5.        W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami  danych osobowych Użytkowników mogą być:

a)        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

6.        Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, nie dłuższy jednak niż 10 lat, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.        W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przysługują im następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych    – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;                                                           

f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.        W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.        W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy danych osobowych Użytkowników, przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.      Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.      Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.