Regulamin portalu "Warszawa 19115"

     

Portal jest platformą sieciową, umożliwiającą mieszkańcom, szybki kontakt z Urzędem m.st. Warszawy w sprawach wymagających interwencji służb miejskich oraz przekazywania uwag, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek podległych. W tym celu mogą być gromadzone informacje identyfikujące oraz lokalizujące użytkownika.

Formularz „Chcesz zgłosić problem?" zwany dalej formularzem zgłoszenia, może gromadzić kategorie danych identyfikujących użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, miejsca i opisu zdarzenia, które ma być obiektem działań z udziałem służb miejskich.

Podanie powyższych informacji jest dobrowolne a ich brak nie wyklucza przyjęcia zgłoszenia lub przekazania przez użytkownika wniosków i opinii.
Wyjątek stanowią zgłoszenia dotyczące źle zaparkowanych pojazdów, gdzie wymagamy Twoich danych osobowych oraz adresu korespondencyjnego do doręczeń na terenie kraju. Twoje dane zostaną przekazane do Straży Miejskiej.

Uwaga: Zgłoszenia w których brakuje wymaganych danych oraz załącznika dokumentującego zgłoszenie będą traktowane jako informacja do wykorzystania przy tworzeniu mapy zagrożeń do prowadzonych przez Straż Miejską działań operacyjnych.

Udostępniamy też możliwość telefonicznego zgłoszenia bezpośrednio do Straży Miejskiej pod nr 986.

W celu użycia przez Urząd m.st. Warszawy co najmniej dwóch kategorii danych, identyfikujących użytkownika łącznie, niezbędne jest wyrażenie zgody mieszkańca na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgoda wyrażana jest w formularzu zgłoszenia poprzez zaznaczenie opcji „Chcę być na bieżąco ze swoim zgłoszeniem" i potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

Brak danych kontaktowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail uniemożliwia otrzymywanie przez mieszkańca powiadomień o numerze i statusie sprawy natomiast nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie działań o które wnioskuje użytkownik.

Adres miejsca zdarzenia można wprowadzić ręcznie w określonym polu formularza zgłoszenia bądź skorzystać z osadzonej w nim mapy poprzez wskazanie punktu.

Wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem portalu przetwarzane są w systemie Warszawa 19115. Pozyskane dane dystrybuowane są do biur, dzielnic lub jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy realizujących czynności, o które wnioskował mieszkaniec. Dane nie są udostępniane osobom trzecim poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa.

Zastrzega się możliwość przekazania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zgłoszenia, podmiotom współpracującym z Urzędem m.st. Warszawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5.

Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych zgodnie z brzmieniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych Użytkowników oraz o przysługujących Użytkownikom  prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.        Administratorem  danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2.        W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Użytkownikom uprawnień, mogą się oni skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

3.        Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.        Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy związanych z obsługą Pani/Pana zgłoszenia;

b)        kontaktu zwrotnego  w związku z realizacją  zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;

5.        W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami  danych osobowych Użytkowników mogą być:

a)        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

6.        Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, nie dłuższy jednak niż 10 lat, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.        W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przysługują im następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych    – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;                                                           

f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.        W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.        W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy danych osobowych Użytkowników, przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.      Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.      Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.