Transport drogowy taksówką

null Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem:

 1. miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP.

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

 1. lub przez platformę ePUAP.

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w urzędzie) i dokonaj opłat. We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon kontraktowy – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwiają kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. 
 4. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z wypisem/ami z licencji. 
 5. Odbierz dodatkowe oznakowanie taksówki (tabliczkę informacyjną z hologramem, identyfikator kierowcy TAXI).
 6. Wniosek możesz złożyć również za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Oświadczenie członka/-ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
 3. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 4. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a także odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kategorii B).
 5. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
 7. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

 1. Opłata za udzielenie licencji na obszar m.st. Warszawy zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:
 

Okres ważności licencji w latach

  Od 2 do 15  

   Powyżej 15 do 30  

  Powyżej 30 do 50  

Licencja

320 zł

380 zł

450 zł

Jeden pojazd samochodowy (11%)

35,20 zł

41,80 zł

49,50 zł

Razem

355,20 zł

421,80 zł

499,50 zł

 

 1. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis.
 2. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
 3. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji, natomiast za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany  licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za udzielenie licencji.
 4. Opłatę można wnieść:
  1. kartą płatniczą – korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy; 
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 (*W tytule wpłaty wpisz: LICENCJATAXI lub ZMIANALICENCJITAXI – w przypadku zmiany licencji (pisane jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej licencję taksówkową);
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00-15:00).
 5. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
 6. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: 
  1. kartą płatniczą – korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00-15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich,
 2. Miejski portal e-usług Moja Warszawa,
 3. za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 4. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 3. Prezydent m.st. Warszawy udziela licencji na obszar miasta st. Warszawy.
 4. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?