Zgody i zezwolenia w dzielnicy Śródmieście

null ZTP - ogródki gastronomiczne - teren zlokalizowany poza pasem drogowym

Jeśli chcesz wnioskować o uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, sprawdź do kogo powinieneś złożyć wniosek. Wniosek kieruj do zarządcy drogi. 

 1. Zarząd Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie) - tu zgłaszaj wnioski dotyczące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad). Wykaz dróg dostępny jest tutaj.

 2. Zarząd Terenów Publicznych (otwarcie w nowym oknie) - tu zgłaszaj wnioski dotyczące części ulic w dzielnicy Śródmieście, z wykazem dróg możesz zapoznać się tutaj.

 3. Urzędy Dzielnic (otwarcie w nowym oknie) - dzielnice zarządzają drogami gminnymi (są to pozostałe drogi nie ujęte w wykazach powyżej). 

Drogami ekspresowymi i autostradami zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (otwarcie w nowym oknie).

 

Poniższe informacje dotyczą terenów zarządzanych przez Zarząd Terenów Publicznych.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek (otwarcie w nowym oknie).

 2. Do wniosku dołącz dokumenty wymienione w dziale „Wymagane dokumenty”.

 3. Udaj się do Zarządu Terenów Publicznych na ul. Podwale 23 do kancelarii na parterze i złóż dokumenty.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości wraz z oświadczeniem dotyczącym zaległości wobec m.st. Warszawy.

 2. Szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Sandomierska 12).

 3. Projekt aranżacji ogródka (wizualizacja).

 4. Dokument potwierdzający, iż wnioskodawca posiada tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu).

 5. Dokument organu inspekcji sanitarnej zezwalający na prowadzenie działalności gastronomicznej w lokalu oraz stwierdzający fakt posiadania oddzielnych toalet dla pracowników i konsumentów.

 6. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.

Dodatkowo:

postanowienia umowy dzierżawy będą zobowiązywały do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń niezbędnych do umieszczenia sezonowego ogródka gastronomicznego, m.in. decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20) dla terenów wpisanych do rejestru zabytków.

Opłaty

Wyliczane wg okresu i powierzchni zajęcia terenu - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Zarząd Terenów Publicznych
Biuro Obsługi Mieszkańców, parter
ul. Podwale 23
Warszawa
tel. informacyjny: 22 277 05 30

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych.

Termin odpowiedzi

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

 4. Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawa i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?