Zgody i zezwolenia w dzielnicy Śródmieście

null ZTP - prowadzenie robót - teren zlokalizowany w pasie drogowym

Jeśli chcesz wnioskować o możliwość prowadzenia robót w prasie drogowym, sprawdź do kogo powinieneś złożyć wniosek. Wniosek kieruj do zarządcy drogi. 

 1. Zarząd Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie) - tu zgłaszaj wnioski dotyczące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad). Wykaz dróg dostępny jest tutaj.

 2. Zarząd Terenów Publicznych (otwarcie w nowym oknie) - tu zgłaszaj wnioski dotyczące części ulic w dzielnicy Śródmieście, z wykazem dróg możesz zapoznać się tutaj.

 3. Urzędy Dzielnic (otwarcie w nowym oknie) - dzielnice zarządzają drogami gminnymi (są to pozostałe drogi nie ujęte w wykazach powyżej). 

Drogami ekspresowymi i autostradami zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (otwarcie w nowym oknie).

 

Poniższe informacje dotyczą terenów zarządzanych przez Zarząd Terenów Publicznych.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek (do pobrania na dole strony).

 2. Do wniosku dołącz dokumenty wymienione w dziale „Wymagane dokumenty”.

 3. Udaj się do Zarządu Terenów Publicznych na ul. Podwale 23 do kancelarii na parterze i złóż dokumenty.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót,

 2. szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Warszawa, ul. Sandomierska 12),

 3. oryginał oświadczenia inwestora o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót lub o niepodleganiu rygorom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z informacją kto jest wykonawcą robót),

 4. 2 egz. projektu organizacji ruchu na czas trwania zajęcia pasa drogowego zatwierdzone przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy (ul. Kredytowa 3), powcześniejszym zaopiniowaniu przez ZTP (Zespół ds. Dróg),

 5. harmonogram zajęcia terenu zgodny z projektem organizacji ruchu w przypadku prowadzenia robót etapami, podpisany przez wnioskodawcę,

 6. protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z załącznikiem graficznym (w przypadku robót z naruszeniem nawierzchni),

 7. prawomocna decyzja Maowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku terenów lub obiektów objętych ochroną konserwatorską,

 8. w przypadku umieszczania reklam na remontowanych obiektach zabytkowych zawierających informacje o finansowaniu odbywającego się remontu - wizualizacja umieszczanej reklamy wraz z jej wymiarami,

 9. pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub w kasie w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43).

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego

=

liczba metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa

x

stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

x

liczba dni zajmowania pasa drogowego

 

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym za zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określono w Uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. 

Miejsce złożenia i odbioru

Zarząd Terenów Publicznych
Biuro Obsługi Mieszkańców, parter
ul. Podwale 23
Warszawa
tel. informacyjny: 22 277 05 22; 22 277 05 28

Aby skorzystać z powiadamiania SMS-em o możliwości odbioru dokumentu, podaj numeru telefonu komórkowego we wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych.

Termin odpowiedzi

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Uwagi

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje oraz dokumenty (patrz: Wymagane dokumenty), ponieważ stanowią one podstawę do wydania zezwolenia i naliczenia opłat. Brak wymaganych dokumentów lub informacji spowoduje, że zgodnie z art. 64 § 2 Kpa, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia braków w określonym terminie od daty otrzymania wezwania. Jeśli nie dotrzymasz terminu, Twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym,

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej,

 6. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Nie znalazłeś informacji?