null Przydzielenie i rezerwacja numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej w budowie, a w przypadku jachtu morskiego – rezerwacja nazwy

[!] Upłynął termin ważności dokumentów rejestracyjnych wydanych przed 1 stycznia 2000 r.

Zobacz poniżej do kiedy musisz dokonać ponownej rejestracji:

Data wydania dokumentu lub wpisu do rejestru

Termin, w którym trzeba dokonać powtórnej rejestracji

do 1 stycznia 2000 roku

do 31 lipca 2021 roku

do 1 stycznia 2006 roku

do 31 stycznia 2022 roku

po 1 stycznia 2006 roku

do 31 stycznia 2023 roku

Krok po kroku

 1. W przypadku wniosku składanego w formie papierowej:
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie).
  2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Dokumenty do wniosku złóż w oryginale.
  3. Udaj się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Jeżeli jacht lub inna jednostka pływająca stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
 2. W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  1. Zaloguj się do portalu REJA24: https://interesant.reja24.gov.pl. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj konto: https://interesant.reja24.gov.pl/zarejestruj-konto.
  2. Złóż wniosek przechodząc przez kolejne sekcje portalu REJA24.
 3. W przypadku pytań skontaktuj się pod nr tel. (22) 44 32 231.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela o rezerwację numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej w budowie.
 2. Załączniki poświadczające następujące informacje:
  1. Dane i adres wnioskującego,
  2. Dane i adres właściciela/współwłaścicieli,
  3. Dane jednostki pływającej,
  4. Oświadczenie/pouczenie.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).
Sprawy związane z przydzieleniem i rezerwacją numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej w budowie będącej własnością osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Opłatę można wnieść:

 • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za wydanie decyzji”;
 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9.00-15.00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Numer rejestracyjny lub nazwa dla jednostki pływającej w budowie rezerwowana jest na okres nieprzekraczający 7 miesięcy, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 2. Nazwa jednostki pływającej powinna być zwięzła oraz nie może naruszać dobrych obyczajów. Ponadto nazwa:
  1. może składać się z liter i znaków używanych w języku polskim oraz cyfr arabskich lub rzymskich,
  2. nie może być dłuższa niż 33 znaki,
  3. nie może być tożsama w zakresie pisowni lub wymowy z pisownią lub wymową używanych do oznaczenia służb ratowniczych i ich działań,
  4. nie może zawierać wyrazów lub zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?