Zgody i zezwolenia w dzielnicy Śródmieście

null ZTP - przepustka typu "B" dla mieszkańca na wjazd na teren strefy objętej zakazem wjazdu (teren Starego i Nowego Miasta oraz Pl. Zamkowego)

Procedura wydawania przepustki typu "B" do strefy objętej zakazem wjazdu - Stare Miasto (strefa SM), Nowe Miasto (strefa NM) i plac Zamkowy (strefa PZ).

O przepustkę typu "B" mogą ubiegać się mieszkańcy, czyli osoby fizyczne będące właścicielem lokalu mieszkalnego, osoby zameldowane bądź wynajmujące lokal mieszkalny na podstawie umowy, na terenie strefy SM, NM lub PZ.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek, wzór wniosku znajdziesz tutaj.

 2. Do wniosku dołącz dokumenty wymienione w dziale „Wymagane dokumenty”.

 3. Udaj się do Zarządu Terenów Publicznych na ul. Podwale 23 do kancelarii na parterze i złóż dokumenty.

 

Wymagane dokumenty i załączniki

Wniosek musi zawierać:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres zamieszkania,

 3. rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie objętym strefami wyłączonymi z ruchu (należy przedstawić do wglądu swój dowód osobisty, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu),

 4. numer aktualnie posiadanej przepustki (jeśli taka wcześniej była wydana).

Dokumenty złóż najpóźniej 7 dni przed wjazdem na teren objęty zakazem.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Zarządu Terenów Publicznych

Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Podwale 23

Warszawa

tel. 22 277 05 11

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych

Termin odpowiedzi

Wnioski o przepustkę typu "B" są rozpatrywane w terminie do 30 dni.

Możesz otrzymać powiadamianie SMS-em o możliwości odbioru wnioskowanego dokumentu. Aby skorzystać z tej możliwości składając wniosek podaj numeru telefonu komórkowego.

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym w przypadku odmowy wydania przepustki jest burmistrz Dzielnicy Śródmieście. Odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych.

Uwagi

 1. W uzasadnionych przypadkach jeden podmiot może otrzymać więcej niż jedną przepustkę typu "B", przy czym w tym wypadku wniosek musi uzyskać pozytywną opinię komisji pracującej w składzie poszerzonym o przedstawiciela lub przedstawicieli Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

 2. Przepustki typu "B" zwraca się organowi wydającemu w momencie odbioru nowej przepustki, wystawionej na kolejny okres.

 3. Przepustkę typu "B" umieść w pojeździe bezpośrednio za przednią szybą w taki sposób, żeby organy kontrolne mogły odczytać wszystkie zawarte na niej dane. Umieszczenie przepustki w sposób uniemożliwiający ich odczytanie będzie traktowane, jako postój nieuprawniony.

 4. Gdybyś złamał/a zasady ujęte w regulaminie lub warunki określone  na przepustce, przepustka może być zatrzymana przez organy kontrolujące, tj. policję lub straż miejską.

 5. Zatrzymana przepustka wraz z protokółem określającym powód jej zatrzymania powinna być niezwłocznie przekazana do Zarządu Terenów Publicznych. O zwrocie lub cofnięciu przepustki w danym roku rozstrzygać będzie dyrektor Zarządu Terenów Publicznych po zasięgnięciu opinii komisji.

 6. Podstawą odmowy wydania przepustki może być m.in. opinia organów kontrolnych, a także stwierdzone przypadki nadużywana przepustek do długoterminowego parkowania pojazdu w strefach.

 7. Jeśli otrzymasz pismo z odmową wydania przepustki, możesz się odwołać do Burmistrza Dzielnicy Śródmieście. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych.

 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydanie przepustek typu "B" podmiotom nieujętym w § 2 ust. 2, po uzyskaniu zgody Burmistrza Dzielnicy Śródmieście.

 9. Fakt utraty (zagubienia, zniszczenia) przepustki niezwłocznie zgłoś do Zarządu Terenów Publicznych.

 10. Jeśli stracisz lub uszkodzisz przepustkę typu "I" lub typu "B" tak, że niemożliwe jest jej dalsze użycie, to nową przepustkę możesz otrzymać dopiero wówczas, gdy złożysz stosowne oświadczenie o utracie lub uszkodzeniu poprzedniej przepustki. Jeśli przepustka jest uszkodzona, zwróć ją wraz z oświadczeniem o uszkodzeniu.

Podstawa prawna

 1. Zarządzenie nr 4143/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu oraz ograniczonym postojem na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego, tekst ujednolicony.

 2. Zarządzenie nr 5201/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu oraz ograniczonym postojem na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego.

 3. Zarządzenie nr 6373/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu oraz ograniczonym postojem na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego.

Nie znalazłeś informacji?