Wstecz

Abonament parkingowy mieszkańca

Od 1 października 2021 roku abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania można załatwić całkowicie przez internet. Zainteresowani nie muszą też osobiście odwiedzać Punktów Obsługi Pasażera ani okazywać oryginałów niezbędnych dokumentów. Zobacz "Abonament parkingowy mieszkańca z domu".

Zmiany zasad wydawania abonamentów od 1 lutego 2022 r.

 

9 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zasady dotyczące wydawania abonamentów mieszkańca – strefowego i obszarowego:

 • przysługuje jedynie osobom, które rozliczyły się z podatku PIT w stolicy (za rok poprzedni).

 • w okresie przejściowym – do 30 kwietnia 2022 r., dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej złożone do Urzędu Skarbowego), złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

 • wszystkie wydane dotychczas abonamenty zachowują swoją ważność. Dopiero gdy wygasną, ich posiadacze występując o przedłużenie uprawnień będą zobowiązani do udowodnienia rozliczenia się z podatku w Warszawie.

 • podstawowym warunkiem uzyskania abonamentu pozostaje meldunek (stały lub czasowy) na terenie SPPN. 

Uchwała weszła w życie 1 lutego 2022 r.

Informacje

Abonament mieszkańca uprawnia do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Może go otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN)

 • rozlicza w Warszawie podatek PIT za poprzedni rok (w okresie przejściowym, do 30 kwietnia 2022 r., dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 r., w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego)

 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając parkomaty (maksymalnie 8) w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania w SPPN. Jeżeli parkomatów w tym promieniu jest więcej niż 8, wybór przysługuje mieszkańcowi SPPN. Postój pojazdu może mieć miejsce w odległości nie większej niż 100 metrów od parkomatów objętych abonamentem, w okresie jego ważności.

Identyfikator mieszkańca B-35

Identyfikator B-35 przysługuje posiadaczom abonamentu mieszkańca i upoważnia do postoju w „strefach mieszkańca” na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Identyfikator mieszkańca B-35 

Warunki otrzymania abonamentu

Abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN),

 • rozlicza w Warszawie podatek PIT za poprzedni rok (w okresie przejściowym, do 30 kwietnia 2022 r., dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 r., w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego)

 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.):

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

 2. Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.

Wydawanie abonamentów

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca można załatwić:

 1. zdalnie (e-abonament) – pod adresem abonamentzdomu@zdm.waw.pl, zgodnie z procedurą Abonament parkingowy mieszkańca z domu

 2. w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM

O wydanie abonamentu można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika*.

*W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu), na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, lub w siedzibie ZDM ul. Chmielna 120 (opłatomat dostępny w godz. 7:30-15:30). W Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej.

Niezbędne dokumenty

Wnioskując o wydanie abonamentu, należy przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

 • dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament;

 • odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu;

 • jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie,

  • w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wydrukowaną pierwszą stronę zeznania PIT w roku poprzednim oraz wydrukowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,

  • zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie w roku poprzednim zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego;

 • inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA O POTWIERDZENIU ZAMELDOWANIA

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia kontaktów bezpośrednich, potwierdzenie zameldowania mieszkańca na pobyt stały lub czasowy odbywa się w Punktach Obsługi Pasażera Zarządu Transportu Miejskiego po okazaniu do wglądu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Na podstawie tych dokumentów pracownik POP ZTM wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.

Uwaga: przedłożenie prawa jazdy nie jest wymagane.

Opłata abonamentowa

Są dwa rodzaje abonamentów: abonament rejonowy i abonament obszarowy.

Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie –  w przypadku zdalnego (drogą internetową) wyrabiania lub przedłużania abonamentu, opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich – 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002; w przypadku załatwiania sprawy w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM płatne przy wydaniu abonamentu mieszkańca (gotówką lub kartą płatniczą).

Abonament obszarowy obowiązuje od 15 listopada 2021 r. Kosztuje 600 zł rocznie – płatne przy wydaniu abonamentu mieszkańca (gotówką lub kartą płatniczą), możliwość opłaty w dwóch ratach po 300 zł.

Zasięg abonamentu

ZASIĘG ABONAMENTU REJONOWEGO

Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając do 8 parkomatów (może być ich mniej) w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (dalej: SPPN), przy czym wybór parkomatów z tego rejonu przysługuje mieszkańcowi SPPN. Postój pojazdu może mieć miejsce w odległości nie większej niż 100 metrów od parkomatów objętych abonamentem, w okresie jego ważności.

W przypadku wątpliwości dotyczących wyznaczonego rejonu, można złożyć reklamację, na podstawie której nasi pracownicy przeprowadzą dodatkową wizję lokalną w pobliżu miejsca zameldowania.

MAPA ABONAMENTÓW REJONOWYCH W SPPN WARSZAWA – OD 15 LISTOPADA 2021 R.

 

ZASIĘG ABONAMENTU OBSZAROWEGO

Taki abonament pozwoli zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle lub znaczną część dzielnicy. Takie obszary – w sumie 46 w całej SPPN – obejmują nawet kilkadziesiąt ulic i ok. 800-1200 miejsc postojowych. Posiadacz abonamentu obszarowego może parkować po obu stronach ulic będących granicami obszaru. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament.

MAPA ABONAMENTÓW OBSZAROWYCH W SPPN WARSZAWA – OD 15 LISTOPADA 2021 R.

Ważność abonamentu

Abonament wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku.

Jeden abonament

Każdemu Mieszkańcowi SPPN wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód.

Pojazd służbowy/firmowy

Można wyrobić abonament na pojazd służbowy lub firmowy, ale należy przedstawić:

 • umowę z pracodawcą o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych; dopuszcza się oświadczenie firmy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie pojazdu do celów prywatnych (podstawa prawna: art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), lub

 • inną odpłatną umowę cywilnoprawną (np. najmu), lub

 • umowę użyczenia w formie aktu notarialnego (a nie cywilnoprawną z notarialnie potwierdzonymi podpisami).

Dokument taki nie jest wymagany tylko wtedy, gdy pojazd jest zarejestrowany na:

 • osobę prowadzącą działalność gospodarczą – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest ta osoba,

 • spółkę cywilną – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest właściciel lub wspólnik tej spółki.

Samochód osobowy powyżej 2,5 tony

Jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi więcej niż 2,5 tony, wydany abonament może obejmować wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni lub w zatokach postojowych.

Nieprzerejestrowany pojazd

Przy składaniu wniosku o abonament mieszkańca należy przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wydany abonament (podstawa prawna: Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat).

Pojazd zastępczy

W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wydany abonament, wskutek uszkodzenia lub wypadku, wydaje się abonament zastępczy na pojazd zastępczy, na okres nie dłuższy niż dotychczasowy abonament, jeżeli wnioskodawca spełni łącznie następujące warunki:

 • wykaże utratę możliwości korzystania z pojazdu, w szczególności przez przedłożenie: notatki z policji lub innej służby, zgłoszenia szkody potwierdzonego przez ubezpieczyciela, zaświadczenia z zakładu naprawczego;

 • przedłoży umowę z ubezpieczycielem lub zakładem naprawczym, lub inny dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo likwidacji szkody.

Dotychczasowy abonament ulega wtedy zawieszeniu na czas obowiązywania abonamentu zastępczego. Aby uaktywnić zawieszony abonament, należy zadzwonić pod numer tel. (22) 55 89 603 lub (22) 55 89 608 w godz. 7:00-15:00 (pon.-pt.).

Zmiana danych w abonamencie

Jeśli abonament jest ważny (nie skończył się jeszcze okres jego obowiązywania), a użytkownik musi zmienić dane, które są podstawą do wydania abonamentu (np. numer rejestracyjny pojazdu, adres zameldowania skutkujący zmianą rejonu abonamentu), pracownicy POP ZTM wydadzą zaktualizowany abonament.

Poprzedni abonament należy zwrócić.

Wymiana abonamentu odbywa się bez dodatkowych opłat, z zachowaniem terminu ważności dotychczasowego. Zaktualizowany abonament aktywowany jest natychmiast, a poprzedni automatycznie zamykany.

Zbliżanie się daty końca ważności abonamentu

O nowy abonament można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego abonamentu. Należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów.

Utrata abonamentu

W przypadku zagubienia lub kradzieży abonamentu przed upływem jego ważności, wydaje się nowy abonament na ten sam pojazd i na ten sam rejon, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia i ponownym wniesieniu opłaty abonamentowej.

Przydatna strona

Zarząd Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie)

Podstawa prawna

UCHWAŁA I REGULAMIN (otwarcie w nowym oknie)


Nie znalazłeś informacji?