Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

null Aplikacja "SCHRONY"

Państwowa Straż Pożarna (PSP) przygotowała aplikację, która pokazuje gdzie znajduje się najbliższy schron, ukrycie albo miejsce doraźnego schronienia. 

Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem http://schrony.straz.gov.pl. Można korzystać z niej na komputerach stacjonarnych, laptopach oraz urządzeniach mobilnych.

Klasyfikacja obiektów

PSP zinwentaryzowała 234 735 obiektów budowlanych na terenie całego kraju podczas inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności. Obiekty sklasyfikowano jako:

  • miejsca doraźnego schronienia (MDS)  które pełnią rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami (są to z reguły piwnice, garaże podziemne, szkoły, kościoły)

  • ukrycie (U)  budowla ochronna niehermetyczna, wyposażona w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron

  • schron (S)  jest budowlą ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron

Więcej informacji

https://www.gov.pl/web/kppsp-sanok/aplikacja-schrony

Nie znalazłeś informacji?