null Identyfikator C16

Na terenie Warszawy w godzinach 7.00 – 10.00 oraz 16.00 – 20.00. obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton.

Dla tych pojazdów, które w związku z prowadzoną działalnością muszą wjechać na teren Warszawy w godzinach obowiązującego ograniczenia, Zarząd Dróg Miejskich wydaje identyfikatory C16. Identyfikator nie uprawnia do przejazdu tranzytowego. 

Do czego uprawnia identyfikator

Zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy na terenie Warszawy obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton, w godzinach 7.00 – 10.00 oraz 16.00 – 20.00.

Identyfikator C-16 dotyczy ograniczenia godzinowego ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Warszawy. Zakaz wjazdu i poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 16 ton obowiązuje w godz. 7.00 – 10.00 i 16.00 – 20.00.

Strefa zakazu oznakowana jest na wjazdach znakami B-5 (16 ton) z tabliczkami o treści „Obowiązuje w godz. 7.00 – 10.00; 16.00 – 20.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C-16” i „Całodobowo dotyczy przejazdu tranzytowego przez Warszawę”.

Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji warszawskiej odbywa się po sieci dróg objazdowych wyznaczonych drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz drogą krajową nr 60. Pojazdy, które potrzebują wjechać do stref ograniczenia tonażowego, muszą posiadać stosowny identyfikator.

Dla pojazdów o DMC powyżej 16 ton , które w związku z prowadzoną działalnością muszą wjechać na teren Warszawy w godzinach obowiązującego ograniczenia, Zarząd Dróg Miejskich wydaje identyfikatory. 

Szczegółowy wykaz podmiotów, które mogą ubiegać się o wydanie identyfikatora dostępny jest w Regulaminie wydawania identyfikatorów C-16 (do pobrania na dole strony).

Wydawanie identyfikatorów C-16

  1. Osoba/firma ubiegająca się o wydanie identyfikatora C-16 składa wypełniony wniosek (w załączniku) do którego należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających konieczność wjazdu pojazdu w godzinach zakazu np. umowa, zlecenie, WZ, CMR – list przewozowy (oświadczenia firm współpracujących nie są wystarczającym potwierdzeniem), kopie dowodów rejestracyjnych oraz dokumenty firmy (KRS lub CEIDG).

  2. Dokumenty można składać osobiście, przesłać pocztą na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa lub na adres identyfikatory@zdm.waw.pl.

  3. Identyfikatory wydawane są na okres od 3 miesięcy do 1 roku (na podstawie złożonych dokumentów)

  4. Posiadanie identyfikatora C16 nie uprawnia do wjazdu w strefy ograniczeń tonażowych 5 i 10 ton oraz pod inne ograniczenia tonażowe

  5. Identyfikator C16 nie uprawnia do przejazdu tranzytowego.

  6. Czas realizacji wniosku to maksymalnie 30 dni.

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek o wydanie identyfikatora C16 (w załączniku)

  2. kopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi;

  3. kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

  4. kopie dokumentów świadczących o współpracy z firmami mieszczącymi się na terenie m.st. Warszawy.

Kontakt w sprawie Identyfikatorów C-16

Zespół ds. wydawania identyfikatorówC-16:

Identyfikatory C16

tel. 22 55 89 144

e-mail: identyfikatory@zdm.waw.pl

 

Godziny wydawania identyfikatorów C-16:

poniedziałek: 13.00 – 15.00

wtorek – 9.00 – 11.00

środa: dzień bez obsługi interesantów

czwartek: 13.00 – 15.00

piątek: 9.00 – 11.00

Odbiór identyfikatorów odbywa się w siedzibie ZDM przy Chmielnej 120 (pokój nr 10, parter).

Nie znalazłeś informacji?