Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

null Imprezy masowe i zgromadzenia - dodatkowe informacje

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ART. 57

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.

Zgromadzenia

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)

Zgromadzenie to zgrupowanie osób:

 1. na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób,

 2. w określonym miejscu,

 3. w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Obowiązki organizatora zgromadzenia

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy:

 1. w trybie „zwykłym” nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni,

 2. w trybie uproszczonym nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia,

 3. zgromadzenia spontaniczne – bez zawiadomienia,

 4. zgromadzenie cykliczne - wojewoda.

Zgłoszenie następuje pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone może być zastosowane pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Organizatorem może być wyłącznie osoba fizyczna. Organizator jest jednocześnie jego przewodniczącym, zawiadomienie wyłącznie telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Zgromadzenie spontaniczne

Zgromadzenie spontaniczne nie podlega obowiązkowi zawiadomienia. Tryb ten ma zastosowanie jedynie w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Zgromadzenie cykliczne

Art. 26a. 1. Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. Przykładem takich zgormadzeni jest np. 11 listopada - Święto Niepodległości.

Zakaz zgromadzenia

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach;

 3. gdy następuje kolizja ze zgromadzeniem cyklicznym.

Odwołanie bezpośrednio do sądu okręgowego w Warszawie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sąd rozpatruje odwołanie niezwłocznie, nie później niż w 24 godziny od wniesienia odwołania.

Rozwiązanie zgromadzenia

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli:

 1. jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach;

 2. narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia.

Imprezy masowe

Przepisy dotyczące imprez masowych reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466)

Imprezy masowe mogą mieć charakter imprezy artystyczno-rozrywkowej lub imprezy sportowej.

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego (ekran o przekątnej ponad 3 m), która ma się odbyć:

 1. na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkie lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych miejsc, wynosi nie mniej niż 1000,

 2. w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc, wynosi nie mniej niż 500.

Impreza masowa sportowa

Impreza masowa sportowa to impreza mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana:

 1. na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

 2. na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Mecz piłki nożnej

Mecz piłki nożnej to masowa impreza sportowa, mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Impreza masowa podwyższonego ryzyka

Impreza masowa podwyższonego ryzyka to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Organizator w toku postępowania administracyjnego dostarcza szereg dokumentów, w tym:

 1. opinię Komendanta Rejonowego Policji,

 2. opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,

 3. opinię Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”,

 4. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.

Prezydent m.st. Warszawy wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy.

Inne wydarzenia w pasie drogowym - kulturalne, sportowe, maratony, rajdy

USTAWA Z DNIA 20 CZERWCA 1997 r. PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne wydarzenia, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Zezwolenie wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora.

Zezwolenie wydaje Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa (otwiera nowe okno).

Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy.

Wydarzenia o charakterze religijnym

Procesje, pielgrzymki i inne imprezy o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach, realizowane są na podstawie przepisów ustaw szczegółowych o stosunku Państwa do Polskiego do konkretnych kościołów. Ich organizacja podlega uzgodnieniu przez organ zarządzający ruchem.

Nie znalazłeś informacji?