null Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek: PDFDOC.
 2. Dołącz szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
 3. Udaj się do urzędu dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży i złóż wniosek oraz załączniki. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
  Wniosek oraz załączone dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – dokumenty załączone w formie elektronicznej wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 2.
  W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  - bezpłatnego profilu zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  - bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
  W przypadku załatwienia sprawy przez ePUAP należy uprzednio pobrać i wypełnić wniosek. Wniosek można pobrać w formacie PDF i DOC. Oba rozszerzenia dokumentu są obsługiwane przez ePUAP. Następnie wypełniony wniosek należy przesłać za pośrednictwem www.epuap.gov.pl lub www.biznes.gov.pl. Wniosek o wydanie zezwolenia można przesłać przez portal epuap.gov.pl wybierając katalog „sprawy ogólne” lub „inne sprawy urzędowe”. Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystają z portalu biznes.gov.pl mogą przesłać wniosek jako pismo ogólne. Wniosek po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przekazywany jest do właściwego urzędu.
 4. Na wskazany na wniosku adres otrzymasz zawiadomienie o terminie oględzin punktu sprzedaży. Podczas oględzin pracownicy urzędu dzielnicy dokonują sprawdzenia, czy usytuowanie punktu spełnia zasady określone w ustawie oraz przepisach prawa miejscowego - należy precyzyjnie określić lokalizację punktu sprzedaży. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie dla punktu, który spełnia powyższe wymogi.
 5. Wpłać na wskazane konto lub w kasie urzędu dzielnicy opłatę za zezwolenie na alkohol. Z dowodem wpłaty zgłoś się do urzędu po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na okres nie dłuższy niż 2 dni.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.
 2. Szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie, z zaznaczeniem granic punktu sprzedaży oraz, w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście, z precyzyjnym zaznaczeniem tego wejścia.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty

 1. Opłata za zezwolenie:
  1. 43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 175 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek urzędu dzielnicy właściwego terytorialnie - zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Wykaz rachunków dla dzielnic.

 1. Opłata skarbowa:
  1. 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa.
  2. 5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców (wydział/inna komórka organizacyjna) dla dzielnicy, właściwy ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych właściwy terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. www.epuap.gov.pl lub www.biznes.gov.pl (szczegóły w sekcji "Krok po kroku").

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, (na adres Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Uwagi

 1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 2. Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych   mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.
 3. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 4. Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 5. Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku i którego lokalizacja została potwierdzona podczas oględzin punktu sprzedaży.
 6. W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?