null Karta dla dzieci z rodzin z trójką dzieci

Informacje podstawowe

Dzieciom z rodzin posiadających 3 dzieci przysługują roczne imienne bilety na 1 i 2 strefę biletową ZTM w cenie 99,00 zł.

Bilet ten przysługuje dziecku zamieszkałemu na terenie m.st. Warszawy do 30 września roku kalendarzowego w którym kończy 21 rok życia pod warunkiem, że co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych jest zameldowany w Warszawie na pobyt stały albo mieszka w Warszawie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy, bez względu na to, czy osiąga dochód.

Rodzina jest tu rozumiana zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące i zamieszkujące (na terenie Warszawy). 

Bilet jest wgrywany na spersonalizowaną kartę zbliżeniową wydaną przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dokumentów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi.

Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia nabytych uprawnień pozostałych dzieci.

Wymagane dokumenty i załączniki

Do wydania karty po raz pierwszy niezbędne są następujące dokumenty:

 1. wypełniony wniosek o Kartę warszawianki/Kartę warszawiaka/Kartę młodej warszawianki/Kartę młodego warszawiaka (e-hologram),
 2. dowód tożsamości wnioskodawcy (matki, ojca, opiekuna prawnego),
 3. aktualne zdjęcia dzieci,
 4. dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (odpis aktu urodzenia, zaświadczenia wydane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka),
 5. w przypadku braku zameldowania na pobyt stały w Warszawie: dokument potwierdzający zamieszkanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Warszawy czyli jeden z poniższych dokumentów:
 • pierwszą stronę złożonego PIT-u za ubiegły rok zawierającą warszawski adres zamieszkania wraz ze stemplem warszawskiego urzędu skarbowego, poświadczającą rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie m.st. Warszawy

 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego zawierającą warszawski adres zamieszkania składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO rozliczonym w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

 • zaświadczenie z warszawskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w ubiegłym roku wraz z warszawskim adresem zamieszkania.

UWAGA!
W ramach udogodnienia,  w przypadku gdy dziecko/dzieci posiada/ją zameldowanie na terenie Warszawy istnieje możliwość, na wniosek rodzica, sprawdzenia pokrewieństwa na podstawie bazy ewidencji ludności.

Przedłużanie ważności karty

E-hologram uprawniający dzieci do zakupu biletu rocznego wgrywany jest na Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 21. rok życia. Bilety można zakupić wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

W przypadku wniosków składanych przed 1 maja 2023 r., uprawnienia są przedłużane w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów na podstawie wypełnionego wniosku, kart miejskich dzieci oraz spełnienia warunków do przedłużenia e-hologramów Młodego Warszawiaka (stały meldunek w Warszawie lub potwierdzenie zamieszkania i rozliczania podatku w Warszawie).

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek o karty dla dzieci z rodzin z trójką dzieci należy złożyć w jednym  z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM (https://www.wtp.waw.pl/punkty-obslugi/).

Podstawa prawna

 1. Uchwała Nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (ze zm.).

 2. Uchwała nr LXVI/1808/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny” (ze zm.).

 3. Zarządzenie nr 926/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 30 maja 2022 r. w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji, wydawania i kontroli uprawnień do Karty warszawianki/Karty warszawiaka/ Karty młodej warszawianki/ Karty młodego warszawiaka (ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?