Wstecz

Karta dla dzieci z rodzin z trójką dzieci

Informacje podstawowe

Dzieciom z Rodzin posiadających 3 dzieci przysługują roczne imienne bilety na 1 i 2 strefę biletową ZTM w cenie 99,00 zł.

Bilet ten przysługuje dziecku zamieszkałemu na terenie m.st. Warszawy do 30 września roku kalendarzowego w którym kończy 21 rok życia, pod warunkiem, że co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych jest zameldowany w Warszawie na pobyt stały albo mieszka w Warszawie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy, bez względu na to, czy osiąga dochód.

Aby otrzymać bilet dla dziecka w cenie 99,00 zł, należy złożyć stosowny w tym zakresie wniosek wraz z wymaganymi do niego załącznikami oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie i rozliczanie podatku na terenie Warszawy oraz potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Bilet jest wgrywany na spersonalizowaną kartę zbliżeniową (wg specjalnego wzoru) wydaną przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi.

Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia nabytych uprawnień pozostałych dzieci.

Bilety obowiązują w ofercie Wspólny bilet ZTM-KM-WKD.

Zawieszenie biletów w czasie epidemii

W czasie zagrożenia epidemicznego można zawiesić bilet długookresowy (30 lub 90 dniowy – ważny w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora) na stronie internetowej – wystarczy do tego podanie numeru posiadanej karty. Wydane pieniądze nie „przepadną” – niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin.

Można zawiesić trzy razy

Nowe zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wprowadza ważną zmianę. Do tej pory pasażerowie mogli taką operację wykonać tylko raz. Od 9 października można zawiesić ważność biletu trzy razy w ciągu roku kalendarzowego, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli ktoś skorzystał już wcześniej z tej możliwości, np. w kwietniu, to przed 31 grudnia 2020 roku może to zrobić jeszcze dwukrotnie. Od nowego roku liczba możliwych do wykorzystania zawieszeń będzie naliczana od nowa. Ponadto, biletu nie można zawiesić na mniej niż pięć kolejnych dni, więc termin zakończenia ważności biletu musi być dłuższy niż pięć dni. Termin zawieszenia biegnie od dnia zgłoszenia tego przez pasażera do dnia poprzedzającego dzień odwieszenia.

Odwieszanie

Bilet można odwiesić na dwa sposoby: kupując i aktywując kolejny bilet albo zgłaszając odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem strony internetowej lub osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Należy jednak pamiętać, że odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem platformy internetowej nie powoduje automatycznego przekodowania zawieszonej liczby dni na inny termin na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej (lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM). Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Nie trzeba jednak przychodzić do POP od razu – można to zrobić w wybranym przez siebie momencie.

Przez cały czas pasażer może zwrócić kupiony bilet i otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności według zasad określonych w Taryfie Przewozowej.

Zasady zawieszenia ważności biletów długookresowych imiennych reguluje Zarządzenie nr 1234/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie regulaminu zawieszenia biletu, dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Warszawski Transport Publiczny

Wymagane dokumenty i załączniki

Do wydania karty po raz pierwszy niezbędne są następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek "Rodzina 3",

  2. dowód tożsamości wnioskodawcy (matki, ojca, opiekuna prawnego),

  3. aktualne zdjęcia dzieci, tylko w przypadku wymiany kart,

  4. dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (odpis aktu urodzenia, zaświadczenia wydane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka)

  5. dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku od osób fizycznych za rok ubiegły. Wystarczy pierwsza strona PIT (ta, na której jest adres) z prezentatą urzędu skarbowego. Można też przynieść zaświadczenie z urzędu skarbowego. Jeśli podatek rozliczyłeś przez Internet, weź ze sobą pierwszą stronę wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy.


UWAGA!
W ramach udogodnienia, dla osób zameldowanych w Warszawie istnieje możliwość sprawdzenia w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM (w godzinach jego otwarcia) stopnia pokrewieństwa pomiędzy wymienionymi we wniosku członkami rodziny.

Przedłużanie ważności karty

W celu ponownego doładowania specjalnych kart dla rodzin z trójką dzieci  niezbędne jest ponowne wypełnienie wniosku „Rodzina 3”.

Konieczność powtórzenia procedury jest uzasadniona faktem, iż uprawnienia te zostają zakodowane na kolejny, nowy, roczny okres.

Niezbędne są następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek "Rodzina 3",

  2. dowód tożsamości wnioskodawcy (matki, ojca, opiekuna prawnego),

  3. aktualne zdjęcia dzieci - w przypadku, gdy dzieci nie mają karty o wzorze specjalnym,

  4. dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku od osób fizycznych za rok ubiegły,

  5. dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (odpis aktu urodzenia, zaświadczenia wydane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka)

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek o karty dla dzieci z rodzin z trójką dzieci można składać w Punktach Obsługi Pasażerów. Jako miejsce odbioru kart można także wskazać dowolny punkt.

Nie znalazłeś informacji?