Specific category icon

Warszawska Karta Miejska

Wstecz

Wyrobienie Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka (wgranie e-hologramu)

Krok po kroku

Aby mieć możliwość korzystania z Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka należy posiadać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (WKM) lub inny nośnik zaakceptowany przez ZTM. W celu uzyskania uprawnień do korzystania z Karty Warszawiaka bądź Karty Młodego Warszawiaka:

 1. zgłoś się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM lub do Wydziału Obsługi Mieszkańców z WKM lub innym, zaakceptowanym przez ZTM nośnikiem biletów (z uwidocznionym imieniem, nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem użytkownika biletów) w celu wgrania e-hologramu. W przypadku braku WKM należy zgłosić się do POP w celu jej wyrobienia (sprawdź jak wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską),
 2. okaż do wglądu dokument tożsamości,
 3. załącz stosowny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wymagane Dokumenty

 1.  Wypełniony odpowiedni wniosek:
  • zielony (I) - dla osoby indywidualnej (Io - w przypadku obcokrajowców),
  • niebieski (R) - dla rodziny (Ro - w przypadku rodzin obcokrajowców),
  • pomarańczowy (3) - dla rodzin z trójką dzieci (3o - w przypadku rodzin obcokrajowców posiadających troje dzieci),
  • żółty (D) - dla dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, dzieci własnych osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.
 2. Dokument tożsamości (do wglądu).
 3. Odpowiednie, aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (wyłącznie gdy wyrabiana jest sWKM).
 4. Jeden z poniższych dokumentów:
  • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzoną prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub
  • urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (ta na której znajdują się dane wraz z adresem) - jeśli podatek za rok poprzedni został rozliczony przez Internet. Na pierwszej stronie PIT powinien znajdować się numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Jeśli składasz dokumenty w Wydziale Obsługi Mieszkańców:

• wniosek rodzinny (R) lub dla rodzin z trójką dzieci (3) powinien być podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie. W przypadku dzieci, które nie posiadają jeszcze sWKM oraz nie są zameldowane w m.st. Warszawie należy również okazać do wglądu dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka).

Jeśli składasz dokumenty w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM:

• wniosek rodzinny (R) lub (3) powinien być podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie znajdujące się na wniosku. W przypadku dzieci, które nie posiadają jeszcze sWKM należy okazać również do wglądu dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka).

Opłaty

Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka stanowią wyłącznie o możliwości korzystania z ulg w postaci Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka bądź Ulgowego Biletu Warszawiaka. Od 1 października 2016 r. uprawnienia te wydawane są wyłącznie w postaci odpowiedniego e‑hologramu wgrywanego na WKM i nie podlegają opłacie.

Jedyne koszty mogą być związane z wydawaniem WKM (sprawdź w karcie informacyjnej „Wyrobienie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej"). 

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Punkt Obsługi Pasażerów ZTM
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 3. Wybrane biletomaty - wyłącznie do przedłużania ważności swoich uprawnień w postaci e-hologramu (nie dotyczy kart dla rodzin z 3. dzieci i wielodzietnych)

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

www.ztm.waw.pl

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 • E-hologramy mogą być umieszczane na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich, kartach PKO Banku Polskiego, Kartach Kibica Legii (na których widnieje logo ZTM oraz jedenastocyfrowy numer MIFARE),
 • Bilety roczne dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci w cenie 99,00 zł/szt. można zakupić wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego.
 • Jeżeli duplikat karty wymaga dokonania opłaty dodatkowej - (w przypadku utraty karty, uszkodzenia z winy pasażera itp.), należy ją wnieść w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM i wraz z potwierdzeniem opłaty należy udać się do wyznaczonego Wydziału Obsługi Mieszkańców po odbiór karty. 

Podstawa prawna

 1. Uchwała nr VI/103/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób.
 2. Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka.
 3. Uchwała nr LXVI/1807/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
 4. Uchwała nr  LXVI/1808/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny” (ze zm.).
 5. Uchwała nr XXVI/858/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (ze zm.).
 6. Uchwała Nr LXVI/1806/2013  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób (ze zm.).

Wymagane załączniki

Wszystkie rodzaje wniosków są dostępne na stronie internetowej ZTM: http://www.ztm.waw.pl/?c=618&l=1


Nie znalazłeś informacji?