Warszawska Karta Miejska

null Wyrobienie Karty warszawianki/ Karty warszawiaka lub Karty młodej warszawianki/ Karty młodego warszawiaka (wgranie e-hologramu)

Krok po kroku

 1. Udaj się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM lub do Wydziału Obsługi Mieszkańców (Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie) ze spersonalizowaną Warszawską Kartą Miejską (WKM) lub innym, zaakceptowanym przez ZTM nośnikiem biletów (z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem). Sprawdź jak wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską.
 2. Okaż do wglądu dokument tożsamości.
 3. Złóż wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony odpowiedni wniosek (wnioski są dostępne w WOM oraz poniżej w sekcji Pliki do pobrania):
  1. indywidualny
  2. indywidualny (obcokrajowcy)
  3. rodzinny
  4. rodzinny (obcokrajowcy)
  5. dla rodzin z trójką dzieci
 2. Dokument tożsamości (do wglądu).
 3. Aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5x4,5 cm (wyłącznie gdy wyrabiana jest WKM).
 4. W przypadku braku zameldowania na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy, dokument potwierdzający rozliczanie podatku dochodowego od osob fizycznych w Warszawie (do wglądu):
  1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzoną prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
  2. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wraz z adresem zamieszkania lub
  3. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (ta na której znajdują się dane wraz z adresem) - jeśli podatek za rok poprzedni został rozliczony przez internet. Na pierwszej stronie PIT powinien znajdować się numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
  4. zaświadczenie z urzędu skarbowego, które zawiera adres zamieszkania podatnika – jeśli na pierwszej stronie zeznania podatkowego nie ma adresu zamieszkania.

Opłaty

Brak.

Od 1 października 2016 r. uprawnienia te wydawane są wyłącznie w postaci odpowiedniego e‑hologramu wgrywanego na WKM.

Jedyne koszty mogą być związane z wyrobieniem WKM. Sprawdź jak wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

www.wtp.waw.pl

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Kartę warszawianki / Kartę warszawiaka możesz otrzymać, jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały w Warszawie lub spełniasz łącznie dwa warunki: mieszkasz na terenie m.st. Warszawy i rozliczasz tutaj podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. Karta warszawianki/ Karta warszawiaka i Karta młodej warszawianki/ Karta młodego warszawiaka umożliwiają korzystanie z ulg w postaci Biletu warszawiaka, Biletu młodego warszawiaka lub ulgowego Biletu warszawiaka.
 3. E-hologramy mogą być umieszczane na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich, kartach PKO Banku Polskiego, Kartach Kibica Legii (na których widnieje logo ZTM oraz jedenastocyfrowy numer MIFARE).
 4. E-hologram jest ważny do końca roku, możesz przedłużyć uprawnienia na kolejny okres w biletomacie. Wystarczy włożyć kartę do kieszeni, wybrać z menu startowego opcję „przedłuż e-hologram” i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. 
 5. W przypadku dzieci, które nie posiadają jeszcze spersonalizowanej WKM, należy okazać do wglądu dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa:
  1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
  2. zaświadczenie wydane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - w przypadku dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego;
  3. odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem - w przypadku opiekuna prawnego;
  4. odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka - w przypadku przysposobienia.
 6. Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, zameldowanego na pobyt stały w Warszawie, pokrewieństwo można również sprawdzić w bazie ewidencji ludności.

Podstawa prawna

 1. Uchwała nr VI/103/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób.
 2. Zarządzenie nr 57/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka.
 3. Uchwała nr LXVI/1807/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
 4. Uchwała nr LXVI/1808/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny” (ze zm.).
 5. Uchwała nr XXVI/858/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (ze zm.).
 6. Uchwała Nr LXVI/1806/2013  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób (ze zm.).
 7. Uchwała Nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
 8. Uchwała nr LXII/2021/2022 Rada m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
 9. Zarządzenie nr 926/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 30 maja 2022 r. w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji, wydawania i kontroli uprawnień do Karty warszawianki/Karty warszawiaka/ Karty młodej warszawianki/ Karty młodego warszawiaka

Nie znalazłeś informacji?