Wstecz

Karta N+

Flaga Ukrainy

 

 

Українська версія

 

Karta N+ wydawana jest na podstawie ważnej Karty Parkingowej osoby niepełnosprawnej i innych wymaganych dokumentów.

Informacje o Karcie Parkingowej

Karta parkingowa wraz z naklejką RFID, będącą kartą N+, wyłożona za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia (hologram) oraz umożliwiająca odczytanie numeru i daty ważności, uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

Od września 2020 r. Karty N+ nie są wydawane już w wersji papierowej. Miejsce Karty N+ zajął tag RFID (cienka naklejka) naklejony na kartę parkingową. Dotychczasowe Karty N+ nie tracą swojej ważności i nie ma obowiązku ich natychmiastowej wymiany na nowe. Podstawową zaletą nowego rozwiązania jest to, że osoba posiadająca uprawnienia wynikające z dwóch kart wyłoży za szybę tylko jeden dokument.

Komu przysługuje

1) osobom niepełnosprawnym:

 • legitymującym się kartą parkingową

 • będącym właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilnoprawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony

2) kierującym rodzicom i opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych:

 • legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, oraz kartą parkingową

 • niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)

w celu przewozu tych osób niepełnosprawnych samochodem osobowym lub innym pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, którego ww. rodzice lub opiekunowie prawni są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną.

Karta parkingowa wraz z naklejką RFID, będącą kartą N+, wyłożona za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia (hologram) oraz umożliwiająca odczytanie numeru i daty ważności, uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

UWAGA

Umieść za szybą oryginał Karty

Wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii karty z naklejką RFID nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Informacje o Karcie Parkingowej 

Wydawanie kart N+

Karta N+ wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.

Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283.

Niezbędne dokumenty

 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem ewidencyjnym Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) potwierdzający tożsamość składającego wniosek i podopiecznego w przypadku kierujących rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, oraz kartą parkingową, niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 • prawo jazdy wnioskodawcy w przypadku składania wniosku przez kierujących rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych;

 • dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wydana „Karta N+”

 • odpłatna umowa cywilnoprawna lub umowa użyczenia zawarta w formie aktu notarialnego (a nie notarialnie potwierdzonymi podpisami), dotyczące pojazdu, na który ma być wydana „Karta N+”, zawarte przez wnioskodawcę występującego o wydanie tej karty – w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego

 • jeden z poniższych dokumentów:
  pierwsza strona zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni, poświadczona przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie,
  LUB
  w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wydrukowana pierwsza strona zeznania PIT w roku poprzednim oraz wydrukowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru(UPO) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
  LUB
  zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie w roku poprzednim zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego

 • ważna Karta Parkingowa osoby niepełnosprawnej wydana przez uprawniony organ (wydana po 30 czerwca 2014 r.)

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek do wydania karty parkingowej – dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych

oraz – w uzasadnionych przypadkach – inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Karta N+ przysługuje wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. Osoby niepełnosprawne nierozliczające podatku w Warszawie mogą w korzystać z bezpłatnego postoju na tzw. kopertach, wykładając za szybą kartę parkingową.

Ważność kart N+

Kartę N+ wydaje się na okres nieprzekraczający pięciu lat.

Zmiana pojazdu

W przypadku zmiany pojazdu, należy zwrócić dotychczasową Kartę N+ oraz wystąpić o wystawienie nowej Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty.

Zbliżanie się daty końca ważności karty N+

O nową Kartę N+ można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty.

Należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów.

Utrata karty N+

W przypadku zgubienia Karty N+, należy bez zbędnej zwłoki wystąpić o duplikat Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty. Duplikat może być wydany tylko na ten sam pojazd.

Przydatne


Nie znalazłeś informacji?