Specific category icon

Zabytki

Wstecz

Karta procedur dotycząca włączenia / wyłączenia zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (GEZ)

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Wniosek może złożyć każdy obywatel.
 3. Pamiętaj, żeby dane wnioskodawcy były czytelne. We wniosku należy wskazać preferowany odbiór pisma (pocztą, drogą elektroniczną, lub odbiór osobisty).
 4. Wniosek powinien zawierać:
  1. przedmiot sprawy: tj. czy wniosek dotyczy włączenia, czy też wyłączenia zabytku z gminnej ewidencji zabytków,
  2. dane kontaktowe wnioskodawcy,
  3. dane adresowe wnioskowanego obiektu: nr adresowy, ulica, kod oraz dane geodezyjne: nr działki ewidencyjnej i nr obrębu (dane udostępnione na serwisie mapowym Urzędu m.st. Warszawy http://www.mapa.um.warszawa.pl).W przypadku, gdy pod tym samym adresem i na tej samej działce ewidencyjnej znajduje się więcej obiektów, do wniosku wskazane jest załączenie mapy z zaznaczonym obiektem,
  4. uzasadnienie włączenia /wyłączenia obiektu z GEZ,
  5. załączniki – opcjonalnie, np.: dokumenty archiwalne i współczesne, np. projekty, decyzje budowlane, materiał ilustracyjny obiektu - archiwalne i aktualne zdjęcia. Załączniki należy ponumerować i podać ich liczbę we wniosku.
 5. Wniosek można przesłać pocztą, złożyć osobiście na kancelarii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Sekretariat.BSKZ@um.warszawa.pl
 6. Odpowiedź zostaje udzielona na adres podany we wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Wypełniony i podpisany wniosek o włączenie lub wyłączenie zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

Opłaty

Złożenie wniosku nie wymaga opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa,
email: Sekretariat.BSKZ@um.warszawa.pl 

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca otrzymasz odpowiedź informującą Cię o obowiązującym trybie włączenia/wyłączeniu obiektu z GEZ.

Spotkania Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy odbywają się 2 razy do roku.[1]


[1] Częstotliwość spotkań w sprawie aktualizacji GEZ może się zmieniać, w zależności od ilości wpływających wniosków.

Tryb odwoławczy

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy.

Uwagi

Tryb włączenia/wyłączeniu obiektu z GEZ[1]:

 1. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków opracowuje kartę adresową zabytku, zgodnie z Instrukcją Opracowywania Karty Adresowej Zabytku Nieruchomego (Gez) Narodowego Instytutu Dziedzictwa[2].
 2. Ustalenie wspólnego stanowiska Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków następuje na spotkaniach w sprawie włączenia/wyłączenia obiektu z GEZ.
 3. Włączenie bądź wyłączenie karty adresowej zabytku następuję wydaniem zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 4. Wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie o zmianach w GEZ, po wejściu w życie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w GEZ.

[1] Zgodnie z Wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18.12.2012 r. w sprawie włączenia/ wyłączenia karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków.

[2] https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/dla-samorzadow/gminna-ewidencja-zabytkow/

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18.12.2012 r. w sprawie włączenia/wyłączenia karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków.
 3. Instrukcja Opracowywania Karty Adresowej Zabytku Nieruchomego (GEZ) Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Nie znalazłeś informacji?