Gospodarka wodno - ściekowa

null Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych na Białołęce

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków będzie obejmowała sprawdzenie, czy właściciel/ użytkownik nieruchomości posiada umowę na wywóz nieczystości ciekłych oraz weryfikację częstotliwości ich opróżniania na podstawie rachunków.

Natomiast kontrola nieruchomości niezamieszkałych pod kątem gospodarowania odpadami polegać będzie na sprawdzeniu umowy na odbiór odpadów komunalnych, jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz dwóch ostatnich dowodów uiszczenia opłaty za realizację przedmiotowej umowy.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w ww. zakresie można znaleźć na stronie Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Kontrole na terenie Dzielnicy Białołęka odbywają się korespondencyjnie. Otrzymają Państwo wezwanie z oświadczeniem / protokołem, które prosimy odesłać na wskazany w piśmie adres.

Dokumenty można również składać zanim otrzymają Państwo oficjalne wezwanie. Umowę, rachunki wraz z podpisanym oświadczeniem / protokołem można złożyć

  • w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie,

  • listownie na adres urzędu,

  • lub w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail: bialoleka.urzad@um.warszawa.pl.

Oświadczenie oraz więcej informacji na stronie Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Nie znalazłeś informacji?