Mediacja w postępowaniu administracyjnym

null Mediacja administracyjna w Urzędzie m.st. Warszawy

Krok po kroku

Procedura przeprowadzenia mediacji:

 1. Mediację w sprawie przeprowadza biuro lub wydział Urzędu m.st. Warszawy, który prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie będącej przedmiotem mediacji.
 2. Mediacja administracyjna może być prowadzona we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala.
 3. Wniosek, o przeprowadzenie mediacji może być wniesiony pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Prezydent m.st. Warszawy, z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia strony oraz organ współdziałający (jeżeli ten nie zajął stanowiska) o możliwości przeprowadzenia mediacji. W zawiadomieniu zwraca się do stron o wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie oraz  wybranie mediatora.
 5. Jeżeli wszyscy uczestnicy mediacji wyrażą zgodę na jej przeprowadzenie, Prezydent m.st. Warszawy wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. W przypadku niewyrażenia zgody w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez jego uczestnika lub uczestników, mediacja nie zostaje przeprowadzona.
 6. W postanowieniu o skierowaniu sprawy do mediacji Prezydent m.st. Warszawy wskazuje mediatora wybranego przez uczestników postępowania, a jeżeli uczestnicy go nie wybrali, wskazuje mediatora.
 7. Prowadzeniem mediacji administracyjnych mogą się zajmować mediatorzy wpisani na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego lub mediator wpisany na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której informację przekazano prezesowi sądu okręgowego. Mediatora wybierają zgodnie uczestnicy mediacji, a jeżeli uczestnicy nie wybrali mediatora, wyboru tego dokonuje Prezydent m.st. Warszawy, mediator w takim przypadku powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności  w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju.
 8. Mediator prowadzi mediację, zachowując bezstronność, dążąc do polubownego rozwiązania sporu.
 9. Mediacja nie jest jawna. Wszyscy uczestnicy postępowania mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których się dowiedzieli w związku z prowadzeną mediacją, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej.
 10. Prezydent m.st. Warszawy jest związany jedynie tymi ustaleniami mediacji co do sposobu załatwienia sprawy, które mieszczą się w granicach obowiązującego prawa.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji. Można go też otrzymać w komórce organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy prowadzącej postępowanie.

O przeprowadzenie mediacji administracyjnej można wystąpić w podaniu składanym w sprawie.

Z odrębnym wnioskiem o przeprowadzenie mediacji można wystąpić także po złożeniu podania. 

Opłaty

Koszty przeprowadzenia mediacji - koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokrywa m.st. Warszawa. Natomiast w sprawach, w których może być zawarta ugoda - strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej. Mediator może wyrazić zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia.

Miejsce złożenia i odbioru

O przeprowadzenie mediacji administracyjnej można wystąpić w podaniu składanym w sprawie do biura lub wydziału Urzędu m.st. Warszawy, który prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie będącej przedmiotem mediacji. Biuro lub wydział Urzędu m.st. Warszawy udzieli odpowiedzi na złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji.

Jednostka odpowiedzialna

Mediację w sprawie przeprowadza i jest za nią odpowiedzialne biuro lub wydział Urzędu m.st. Warszawy prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie będącej przedmiotem mediacji.

Termin odpowiedzi

Odpowiedź na wniosek o przeprowadzenie mediacji powinna nastąpić w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji.

Tryb odwoławczy

W przypadku zakończenia mediacji poprzez nieustalenie sposobu załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa – nieosiągnięcia celów mediacji, Prezydent m.st. Warszawy wydaje postanowienie o zakończeniu mediacji, na które nie przysługuje zażalenie.

Uwagi

 1. Wnioskować o mediację można w sprawach, których charakter na to pozwala – w szczególności z zakresu budownictwa i architektury, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i zieleni, gospodarki wodnej, nieruchomości, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Osoba zainteresowana przeprowadzeniem mediacji, w razie nieuzasadnionej odmowy jej przeprowadzenia może wnieść skargę. Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 3. W przypadku zakończenia mediacji poprzez ustalenie sposobu załatwienia sprawy w graniach obowiązującego prawa - osiągnięcia celów mediacji - mediator sporządza protokół, który jest podpisany przez mediatora i uczestników postępowania mediacyjnego.
 4. W przypadku zakończenia mediacji poprzez nieustalenie sposobu załatwienia sprawy w graniach obowiązującego prawa – nieosiągnięcia celów mediacji, Prezydent m.st. Warszawy wydaje postanowienie o zakończeniu mediacji i załatwia sprawę.
 5. Mediację należy przeprowadzić w terminie do dwóch miesięcy. Na zgodny wniosek uczestników mediacji termin ten może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż na jeden miesiąc.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?