null Miasto Stołeczne Warszawa rezygnuje z poboru opłaty targowej

Miasto Stołeczne Warszawa zrezygnowało z poboru opłaty targowej. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Opłata targowa była pobierana od wszystkich osób sprzedających na targowiskach znajdujących się poza budynkami. Przykładowe stawki takiej opłaty wynosiły 8 zł za 1 dzień sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych w strefie I ze stałego stoiska, a 12 zł - z pojazdu do 3,5 ton. Z badań przeprowadzonych w 2014 r. wynika, że mieszkańcy Warszawy chętnie robią zakupy na lokalnych bazarach oraz widzą potrzebę rozwoju takiej właśnie swoistej sieci handlowej - aż 71% badanych stwierdziło, że robi zakupy na targowiskach jednodniowych, a 85% chętnie skorzystałoby w przyszłości z takiej formy zakupów.

Zniesienie opłaty targowej umożliwiła uchwalona przez Sejm RP Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045), zakładającej fakultatywność wprowadzenia opłaty targowej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ustawy w zakresie podatków i opłat lokalnych wprowadza możliwość wyboru przez gminy poboru lub rezygnacji z wprowadzenia opłat lokalnych, m.in. opłaty targowej. Należy podkreślić, że wpływy z tych opłat nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu kwot subwencji ogólnej dla gmin.

Na sesji Rady m.st. Warszawy, 15 października, uchylona została Uchwała nr LII/1600/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała nr XVIII/387/2015 z 15-10-2015

Nie znalazłeś informacji?