Specific category icon

Porady Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Wstecz

Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny).

Podstawę prawną działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów stanowią przede wszystkim przepisy art. 37 - 43 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 ze zm.).

Obowiązek zapewnienia ochrony konsumentom przez władze publiczne wynika z art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań rzecznika należy w szczególności:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów,
 • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Miejski Rzecznik Konsumentów może również:

 • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej,
 • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów,
 • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
 • reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Dane teleadresowe

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
Urząd m.st. Warszawy
ul. Canaletta 2
00-099 Warszawa

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 - 18.00
Wtorek-piątek: 8.00 - 16.00

Zasady rozpatrywania wniosków 

 • osobiście - Miejski Rzecznik Konsumentów, po wcześniejszym umówieniu, udziela konsumentom porad i informacji w swojej siedzibie w godzinach pracy Urzędu m.st. Warszawy,
 • pisemnie - konsumenci będący mieszkańcami Warszawy mogą zgłaszać do Miejskiego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc,
 • telefonicznie - Miejski Rzecznik Konsumentów udziela konsumentom będącym mieszkańcami Warszawy porad i informacji pod numerem tel.: 22 443 34 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Rodzaje spraw, którymi zajmuje się rzecznik

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej:

 • w sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych - występuje do przedsiębiorców,
 • w sprawach, w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo, kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe - rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Miejski Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,
 • umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • umów o świadczenie usług turystycznych,
 • umów o świadczenie usług przewozowych i pocztowych,
 • umów o świadczenie usług bankowych,
 • umów o świadczenie usług energetycznych,
 • umów o świadczenie usług związanych z obrotem nieruchomościami,
 • umów o świadczenie usług edukacyjnych.

Rodzaje spraw, którymi nie zajmuje się rzecznik

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

 • roszczeń przedsiębiorców - przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, ale także osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego); przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego,
 • ochrony danych osobowych - zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; porady z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych można uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii 606-950-000, czynny w dni robocze od: 10:00 – 13:00,
 • ochrony dóbr osobistych - osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata; w niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • ochrony praw pacjentów NFZ - w sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • ochrony praw ubezpieczonych (w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych) - w tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych,
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych - członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi wewnątrzspółdzielczej - przed sądem; w niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza,
 • prawa pracy - w tego typu sprawach można zgłaszać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie,
 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej - osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata.

Przydatne

Miejski Rzecznik Konsumentów

Aktualności

Poradnik dla Konsumentów 60+

Wzory pism


Nie znalazłeś informacji?