Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

null Miejski system alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach

Podstawową funkcją systemu alarmowania i ostrzegania ludności jest nadawanie akustycznych sygnałów alarmowych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców. Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu sygnał ciągły nadawany w czasie trzech minut. Istnieje również możliwość nadawania komunikatów głosowych. W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu.

Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24 godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu (radio, telewizja, strony internetowe).

System alarmowania

Zainstalowany system to zespół urządzeń służących do alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach. Składa się z central sterujących oraz punktów alarmowych wyposażonych w elektroniczne syreny alarmowe, które zainstalowano w wytypowanych miejscach naszego miasta. Syreny instalowane są na słupach oświetleniowych, tramwajowych i istniejących budynkach Urzędu Miasta, w większości szkół oraz innych obiektach użyteczności publicznej. W rejonach gdzie występuje wysokie zagrożenie powodzią, zagrożenie od zakładów i instytucji wykorzystujących substancje niebezpieczne, czy też w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób, istnieje dodatkowo możliwość emitowania komunikatów głosowych zdefiniowanych wcześniej w systemie lub emitowanych na żywo.

Obecnie miejski system alarmowania i ostrzegania ludności  składa się z 140 punktów alarmowania o mocy akustycznej 1200W umiejscowionych na budynkach oraz 33 punkty o mocy 300 i 600W zlokalizowanych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych. Punkty alarmowe o wyższej mocy zawierają syreny elektroniczne (zespół głośników), mocowane na dachach budynków, na maszcie o wysokości 2 metrów oraz urządzenie sterujące montowane wewnątrz budynku. Są one połączone z  centralą sterującą za pomocą sieci IP. Natomiast punkty alarmowe mniejszej mocy zainstalowane na słupach oświetleniowych i trakcyjnych, są sterowane sygnałami radiowymi.

Budowa systemu została rozpoczęta w 2009 roku. W latach 2009-2012 zainstalowano 54 punkty alarmowania ze środków pochodzących z budżetu miasta. W latach 2017 -2018 przeprowadzona została rozbudowa systemu, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach projektu zostało wybudowanych 119 szt. punktów alarmowania, w tym 110 szt. PA o mocy 1200 W na budynkach oraz 9 szt. PA o mocy 600 W na słupach oświetleniowych. Dodatkowo, system został wyposażony w 8 punktów pomiarowych poziomu wody zlokalizowanych w dzielnicach Wawer, Wesoła, Białołęka, Wilanów i Mokotów oraz w 4 lokalne zintegrowane czujniki pogody.

Wszystkie punkty alarmowania są w pełni zarządzane i kontrolowane z centrali systemowej zlokalizowanej w Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45. Za obsługę systemu odpowiada Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy. W razie potrzeby pilnej interwencji dotyczącej działania systemu, można kontaktować się przez całą dobę ze Miejskim Stanowiskiem Kierowania Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, tel. 19656 lub 22 443 01 12.

Inne sposoby komunikacji

Z uwagi na ograniczoną skuteczność sygnałów dźwiękowych, system syren alarmowych jest uzupełniony poprzez inne alternatywne sposoby komunikacji z mieszkańcami. W tym celu wykorzystywany jest Regionalny System Ostrzegania – RSO oraz Warszawski System Powiadomień. Komunikaty i ostrzeżenia są przesyłane poprzez aplikacje dostępne bezpłatnie na telefony komórkowe i poprzez SMS-y. W przypadku poważnych zagrożeń dla mieszkańców komunikaty o zagrożeniach będą również publikowane w mediach oraz lokalnie z użyciem przenośnych środków powiadamiania (radiowozy, megafony). 

Nie znalazłeś informacji?