Miejskie lokale użytkowe

null Najem komunalnego lokalu użytkowego w konkursie

Krok po kroku

 1. W celu wyszukania interesującego Cię lokalu użytkowego do wynajęcia wejdź na stronę um.warszawa.pl, Nieruchomości miejskie – kup lub wynajmij, (nieruchomości na wynajem – konkurs ofert).
 2. Pobierz dokumenty niezbędne do złożenia oferty dostępne na stronach internetowych poszczególnych urzędów dzielnic / ZGN-ów m.st. Warszawy.
 3. Złóż ofertę wraz z załącznikami w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia oferty.
 5. W ofercie umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia – oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. adres i powierzchnię lokalu, o który ubiega się oferent,
  2. imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,
  3. oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni – podstawowej / piwnicy,
  4. oferowaną branżę,
  5. przewidywaną ilość osób w lokalu, przewidywany okres trwania prac remontowo-adaptacyjnych, przewidywaną szacunkową wartość nakładów związanych z remontem-adaptacją lokalu.
 2. Do oferty należy załączyć obowiązkowo nw. dokumenty:
  1. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu na najem lokali użytkowych,
  2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego,
  3. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej z datą wystawienia nie przekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia oferty (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS, itp. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą zamiast wpisu do ewidencji dostarczają oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu ofert wpis do ewidencji dostarczą przed podpisaniem umowy najmu),
  4. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami decyzji o nadaniu nr REGON i NIP,
  5. w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – aktualną umowę spółki cywilnej,
  6. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami,
  7. kopię potwierdzenia wpłaty wadium,
  8. oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy.

Opłaty

Wadium (wysokość wadium podane w ogłoszeniu o konkursie).

Miejsce złożenia i odbioru

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Uczestnik konkursu w terminie 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu może wnieść do burmistrza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Uwagi

 1. Zarząd Dzielnicy przeznacza do najmu nieruchomości stanowiące własność m.st. Warszawy w drodze konkursu. Czynności związane z przygotowaniem konkursu wykonuje zarząd dzielnicy przy pomocy wydziału zasobów lokalowych w dzielnicy lub zarządcy.
 2. Oferty na najem lokali użytkowych należy złożyć w miejscu i w dniach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie na najem lokali użytkowych.
 3. Umowę najmu lokalu użytkowego zawiera się na czas oznaczony do 3 lat.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?