Specific category icon

Komunalne zasoby lokalowe

Wstecz

Najem komunalnego lokalu użytkowego w konkursie

Krok po kroku

 1. W celu wyszukania interesującego Cię lokalu użytkowego do wynajęcia wejdź na stronę www.um.warszawa.pl, Nieruchomości miejskie - kup lub wynajmij, (nieruchomości na wynajem - konkurs ofert).
 2. Pobierz dokumenty niezbędne do złożenia oferty dostępne na stronach internetowych poszczególnych Urzędów dzielnic/ZGN-ów m.st. Warszawy.
 3. Złóż ofertę wraz z załacznikami w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami/Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia oferty.

Wymagane Dokumenty

1. Oferta powinna zawierać :

a. adres i powierzchnię lokalu, o który ubiega się oferent

b. imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy

c. oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni - podstawowej/ piwnicy

d. oferowaną branżę

e. przewidywaną ilość osób w lokalu, przewidywany okres trwania prac remontowo-adaptacyjnych, przewidywaną szacunkową wartość nakładów związanych z remontem- adaptacją lokalu.

2. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:

a. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu na najem lokali użytkowych

b. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego

c. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej z datą wystawienia nie przekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia oferty (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS, itp. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą zamiast wpisu do ewidencji dostarczają oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu ofert wpis do ewidencji dostarczą przed podpisaniem umowy najmu)

d. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami decyzji o nadaniu nr REGONU i NIP

e. w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej - aktualną umowę spółki cywilnej

f. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z płatnościami

g. kopię potwierdzenia wpłaty wadium

h. oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy.

Opłaty

Wadium (wysokość wadium podane w ogłoszeniu o konkursie)

Miejsce złożenia i odbioru

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami/ Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Jednostka odpowiedzialna

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami/ Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Uczestnik konkursu w terminie 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu może wnieść do burmistrza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Uwagi

 1. Zarząd Dzielnicy przeznacza do najmu nieruchomości stanowiące własność m.st. Warszawy w drodze konkursu. Czynności związane z przygotowaniem konkursu wykonuje zarząd dzielnicy przy pomocy wydziału zasobów lokalowych w dzielnicy lub zarządcy.
 2. Oferty na najem lokali użytkowych należy złożyć w miejscu i w dniach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie na najem lokali użytkowych.
 3. Umowę najmu lokalu użytkowego zawiera się na czas oznaczony do 3 lat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz.741 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz.2108)
 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (wraz z późn zm.)
 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7.05.2014r.w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (wraz z późn. zm.)

Wymagane załączniki

Brak.


Nie znalazłeś informacji?