Miejskie lokale użytkowe

null Najem lokali użytkowych

Uchwała nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych wprowadza rozwiązania pozwalające w pełni wykorzystać zasób lokalowy m.st. Warszawy oraz wzmacniają m.in. działania społeczne, kulturalne, naukowe i oświatowe.

Uchwała umożliwia zawarcie umowy na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez m.st. Warszawę, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem na czas oznaczony, której przedmiotem jest ten sam lokal, o ile podmiot ten wywiązuje się z postanowień dotychczasowej umowy, w tym zobowiązań finansowych wobec m.st. Warszawy, a lokal zostanie przeznaczony do wynajęcia na dalszy okres.

Kolejną umowę zawiera się na okres od 5 do 10 lat, chyba że najemca wnioskuje o krótszy okres najmu lub w przypadkach określonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Ważne

Lokale frontowe, przez które należy rozumieć lokale położone z przodu budynku i posiadające bezpośrednie wejście od ulicy, umiejscowione na parterach ciągów handlowo-usługowych przy ulicach o intensywnym ruchu pieszym lub kołowym, są oddawane w najem na okres 10 lat, z wyłączeniem przypadków określonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Pierwszeństwo wynajmu

Opróżnione lokale w pierwszej kolejności są wynajmowane na żłobki lub kluby dziecięce przeznaczone dla nie więcej niż 25 dzieci lub dla dziennych opiekunów.

Wynajem poza przetargiem

Poza przetargiem mogą być oddawane w najem lokale:

 1. na rzecz osób prawnych m.st. Warszawy na prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, naukowej, opiekuńczej, leczniczej, oświatowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, jeżeli cele te są ich celami statutowymi albo określonymi w umowie spółki (akcie założycielskim), a ich dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową albo określoną w umowie spółki (akcie założycielskim);

 2. na rzecz organów administracji rządowej i samorządowej oraz na rzecz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych;

 3. na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych prokuratury;

 4. na rzecz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. na siedziby partii politycznych, na biura poselskie, senatorskie i poselsko-senatorskie oraz biura radnych;

 6. na rzecz organizacji pozarządowych na prowadzenie działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) oraz na prowadzenie przez te organizacje działalności gospodarczej pod warunkiem, że całość dochodów z tej działalności jest przeznaczana na działalność statutową, przy czym w przypadku spółdzielni socjalnych warunek ten uznaje się za spełniony również, gdy całość dochodów z działalności jest dzielona i przeznaczana na dalszą działalność w sposób określony w statucie, z zastrzeżeniem, że lokale te nie mogą być usytuowane na parterach w ciągach handlowo-usługowych, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków po uprzednim uzyskaniu zgody Prezydenta m.st. Warszawy;

 7. co do których w miejsce umowy zawartej na czas nieoznaczony zawiera się kolejną umowę najmu z tym samym podmiotem na czas oznaczony, o ile podmiot ten wywiązuje się z postanowień dotychczasowej umowy, w tym zobowiązań finansowych wobec m.st. Warszawy, a lokal zostanie przeznaczony do wynajęcia na dalszy okres;

 8. w przypadku zawarcia przez m.st. Warszawę, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem na czas oznaczony, której przedmiotem jest ten sam lokal, o ile podmiot ten wywiązuje się z postanowień dotychczasowej umowy, w tym zobowiązań finansowych wobec m.st. Warszawy;

 9. przeznaczone do najmu na okres powyżej 3 lat w trybie konkursu profilowanego;

 10. przeznaczone do najmu na okres 5 lat w trybie konkursu;

 11. w stosunku do lokali położonych na obszarze rewitalizacji, dopuszcza się oddanie w najem w drodze konkursu na okres powyżej 3 lat lokalu wymagającego przeprowadzenia kompleksowego remontu;

 12. na rzecz instytucji kultury, dla których organizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa, na prowadzenie działalności statutowej;

 13. na rzecz organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego i wojewódzkich radach dialogu społecznego.

Przydatne

Więcej informacji (otwarcie w nowym oknie)

Wyszukiwarka nieruchmości na sprzedaż lub wynajem (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?