Obniżka naliczonego czynszu

Wstecz

Obniżka naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach

Krok po kroku

 1. Pobierz i wydrukuj wniosek wraz z deklaracją o dochodach.
 2. Przygotuj dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób z którymi mieszkasz.
 3. Wypełnij wniosek i deklarację (wraz z dokumentami o dochodach).
 4. Złóż wniosek i deklarację (wraz z dokumentami o dochodach). Na stronie znajdziesz nr telefonów do poszczególnych dzielnic, gdzie możesz uzyskać nie tylko szczegółowe informacje dot. obniżki, ale także gdzie możesz złożyć wniosek. 
 5. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 6. Wydanie oświadczenia o przyznaniu obniżki może być poprzedzone wywiadem środowiskowym lub być uzależnione od dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez najemcę oraz innych członków gospodarstwa domowego.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie obniżki naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach (załącznik nr 1).
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (załącznik nr 2).
 3. Zaświadczenia o dochodach brutto (zgodnie z pkt 1 - uwagi) wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał - wg załącznika nr 3), a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub oświadczenie złożone w obecności pracownika.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy do spraw obniżki czynszu / Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy / Administracja.

Termin odpowiedzi

Do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Przez kompletny wniosek rozumie się wniosek zawierający wszystkie dokumenty potwierdzające wszelkie dochody wykazane w deklaracji o wysokości dochodu niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie oraz zaświadczenie od naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego - jeśli takiego zaświadczenia zażąda organ rozpatrujący wniosek.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi

 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej.
 2. Za dochód uważa się (zgodnie z definicją ustawy o dodatkach mieszkaniowych) wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się:
  1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
  2. dodatków dla sierot zupełnych,
  3. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
  4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
  5. pomocy w zakresie dożywiania,
  6. zasiłków pielęgnacyjnych,
  7. dodatków pielęgnacyjnych,
  8. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
  9. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
  10. dodatku mieszkaniowego,
  11. dodatku energetycznego,
  12. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
  13. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),
  14. dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), tzw. „500+”,
  15. dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309),
  16. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529),
  17. świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622),
  18. świadczenia przyznanego na podstawie rządowego programu „Dobry start” tzw. „300+” (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.),
  19. kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2020 r. poz. 321).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej, za dochód przyjmuje się zadeklarowaną kwotę przychodu, stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 1. Obniżki czynszu nie udziela się:
 • najemcy, który nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą,
 • najemcy, który nie dostarczył na żądanie zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków gospodarstwa domowego,
 • najemcy lokalu socjalnego bądź w przypadku najmu socjalnego lokalu,
 • najemcy, który zajmuje lokal o powierzchni większej niż uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego i nie wyraził zgody na zamianę lokalu z inicjatywy wynajmującego na lokal spełniający warunki lokalu zamiennego o niższych kosztach utrzymania lub po wyrażeniu tej zgody nie przyjął drugiej propozycji wskazanego przez wynajmującego lokalu,
 • najemcy, który zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal mieszkalny za okres co najmniej 3 miesięcy, chyba że zostanie z nim zawarta umowa określająca spłatę zaległości,
 • najemcy lokalu będącego pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki,
 • jeżeli kwota obniżki byłaby niższa niż 1% kwoty najniższej emerytury w dniu przyznania tej obniżki.
 1. Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli:
 • w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym najemcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe, a także w przypadkach odmowy przez wnioskodawcę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub odmowy złożenia oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy,
 • najemca utracił tytuł do zajmowanego lokalu,
 • najemca nie wywiązuje się z warunków umowy określającej spłatę zaległości.
 1. Obniżka udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia kompletnego wniosku.
 2. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych we wniosku, wynajmujący może żądać od najemcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.

 3. W razie wątpliwości, co do wiarygodności dochodów wykazanych w deklaracji dochodowej wynajmujący może:

 • żądać, zgodnie z art. 7 ust. 13 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, udostępnienia dokumentów potwierdzają wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o wysokości dochodów stanowiącej załącznik Nr 2;

 •  

  przeprowadzić wywiad środowiskowy. Do deklaracji dochodowej i sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stosuje się przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

 1. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

Podstawa prawna

 1. Art. 7 ust. 2-11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).
 3. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14836).
 4. Załącznik nr 2 uchwały Nr LIX/1535/2017 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r.  poz. 12422, z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?