null Opłata skarbowa - pytania

Flaga Ukrainy    Flaga Wielkiej Brytanii

 

Czy wysokość opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa jest stała i określona jakimś aktem prawnym czy też może mieć różną wysokość zależnie od typu sprawy?

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłata jest jedna i wynosi 17 zł. (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

 

Jaki jest numer konta opłaty skarbowej?

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na jeden wspólny rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Do opłaty skarbowej służy jeden wspólny numer konta bez podziału na dzielnice, który obsługuje Centrum Obsługi Podatnika.

 

Co zrobić aby otrzymać zwrot opłaty skarbowej?

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy złożyć w formie pisemnej. Nie ma możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem e-maila.

Wniosek musi być złożony:

 • przez osobę, która jest stroną w sprawie, w której uiszczono opłatę skarbową (lub przez pełnomocnika)
 • w przypadku wniosku o zwrot opłaty skarbowej składanego przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą 17,00 zł do tego wniosku
 • w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego (ePUAP).

Odręcznie wypełniony i podpisany wniosek (osoby prawne zgodnie z KRS):

 • wyślij pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: 
  Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • lub złóż w dowolnym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, Warszawa.

W celu przyspieszenia zwrotu można dołączyć dowody wpłat oraz dokumenty potwierdzające zasadność zwrotu np. decyzji o odmowie wykonania czynności urzędowej, wydania koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (formularz edytowalny)

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Biuletyn Informacji Publicznej (otwiera nowe okno)

 

Jak sprawdzić, czy został rozpatrzony wniosek o zwrot opłaty skarbowej?

Należy wysłać zapytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego (ePUAP), wysłać zapytania na adres: 

 • lub  Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
  adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

W zapytaniu należy podać: imię i nazwisko (w przypadku obcokrajowców należy podać datę urodzenia) lub nazwę podmiotu, adres, datę złożenia wniosku oraz informację, czego dotyczył wniosek.

 

Czy za trzy czynności należy złożyć trzy wnioski o zwrot opłaty skarbowej?

Należy złożyć trzy wnioski z dołączonymi potwierdzeniami dokonanych wpłat.

 

Jaki jest termin zwrotu opłaty skarbowej?

W terminie 30 dni, termin może się wydłużyć do 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych.

 

Do kiedy można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej?

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

 

Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej?

1. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje (zgodnie z art. 6 Ustawy o opłacie skarbowej):

 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy
 • od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 Ustawy – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 Ustawy.

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

 

Jakie czynności podlegają opłacie skarbowej - przedmiot opłaty skarbowej?

1. Opłacie skarbowej podlega (zgodnie z art. 1 Ustawy o opłacie skarbowej):

a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek

 • wydanie zaświadczenia na wniosek

 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Kiedy nie płacimy opłaty skarbowej?

Nie podlega opłacie skarbowej:

 • pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu,

 • pełnomocnictwo upoważniające do odbioru dokumentów,

 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 • pełnomocnictwo ogólne składane na portalu Ministerstwa Finansów,

 • złożenie wniosku o dokonanie czynności urzędowej o wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub złożenie pełnomocnictwa w przypadku okazania zaświadczenia o koszystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, 

 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione,

 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach: ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, alimentacyjnych i świadczeń socjalnych.

 

Czy jest możliwość dokonania opłaty skarbowej w kasie dowolnego Urzędu Dzielnicy?

Tak nadal jest taka możliwość (potwierdzono w lutym 2020r.).

 

Jaki organ jest właściwy w przypadku opłaty skarbowej (właściwość organów podatkowych)?

Art. 12 Ustawy o opłacie skarbowej stanowi, że:

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

 • od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 

Czy wniesioną opłatę skarbową można przenieść na poczet przyszłych opłat skarbowych? Jeśli tak, to w jakim okresie można ją wykorzystać?

§3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej brzmi: „Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.” Ze względu na przyjęty trzydniowy okres, wniesionej opłaty nie można wykorzystać po upływie tego okresu. Natomiast przed upływem trzech dni opłatę skarbową można zaliczyć na poczet kolejnej wpłaty/kolejnych wpłat.

 

Wysokość najczęściej wnoszonych opłat skarbowych

Przykłady najczęściej wnoszonych opłat skarbowych: 

17,00 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa złożonego do konkretnej sprawy,

17,00 zł – zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w podatkach i opłatach lokalnych,

21,00 zł – zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych,

340,00 zł; 440,00 zł; 640,00 zł – zezwolenie na pobyt na terenie Polski (Wojewódzki Urząd Mazowiecki),

58,00 zł – decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego (Wojewódzki Urząd Mazowiecki),

616,00 zł – np. wpis do rejestru działu I pośredników kredytu hipotecznego lub agentów pośrednika kredytu hipotecznego - Komisja Nadzoru Finansowego,

1 570,00 zł – wydanie pozwolenia na nabycie nieruchomości przez obcokrajowca (MSWiA),

5,00 zł – poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Pozostałe stawki opłaty skarbowej zawiera Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

 

Co nie jest opłatą skarbową?

1. opłaty komunikacyjne 

2. opłata za wydanie karty pobytu (dotyczy wyłącznie plastikowego nośnika – kwota 100,00 zł) Mazowiecki Urząd Wojewódzki (otwiera nowe okno)

3. opłaty sądowe np. wypis z księgi wieczystej, zmiany w księdze wieczystej, opłaty od pozwu (rachunek bankowy właściwego sądu)

4. opłata Komisji Nadzoru Finansowego (600,00 zł) – np. wpis agenta do rejestru Dzieł II pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich.

 

Jak mogę otrzymać fakturę/rachunek za opłatę skarbową ( np. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych)?

Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy (COP) nie wystawia faktur, rachunków za dokonanie płatności z tytułu opłaty skarbowej. Dowodem wpłaty jest wydruk z wykonanej operacji bankowej lub kwit kasowy, jeśli wpłata była dokonana w kasie lub wydruk z opłatomatu. Na pisemny wniosek (należy wskazać datę wpłaty) COP może wydać pismo potwierdzające, że wplata została zaksięgowana na rachunku opłaty skarbowej.

Nie znalazłeś informacji?