Specific category icon

Zabytki

Wstecz

Opinia Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków wymagana do wniosku o udzielenie dotacji prace przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków (GEZ)

Krok po kroku

  1. Pobierz i zapoznaj się z uchwałą nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy (link  https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E90CCC14-56A7-4324-B343-EE0CE042833C,frameless.htm).
  2. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o wydanie opinii w sprawie prac objętych planowanym wnioskiem o udzielenie dotacji, co do ich zgodności z katalogiem nakładów koniecznych, wymienionych w § 2 uchwały nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (link: http://zabytki.um.warszawa.pl/content/formularz-wniosku-o-opini%C4%99-wymagan%C4%85-do-dotacji-dla-gez).
  3. Wniosek może złożyć: osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków lub indywidualnie ujętego w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze m.st. Warszawy, finansująca prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.
  4. Do wniosku załącz wymagane dokumenty, które ułatwią rozpoznanie sprawy: projekt lub program planowanych lub wykonanych prac objętych wnioskiem; dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan zabytku, a w przypadku refundacji również stan przed i w trakcie prowadzenia prac; inne dodatkowe materiały (wymienić jakie, np.: zalecenia konserwatorskie, pozwolenia, inwentaryzacja, dokumentacja naukowa, ekspertyza techniczna, rysunki, archiwalia, itp.).
Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji na formularzu, stanowiący załącznik do uchwały nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Opłaty

Złożenie wniosku nie wymaga opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa, email: Sekretariat.BSKZ@um.warszawa.pl .

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

30 dni, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy

Uchwała nie przewiduje trybu odwoławczego.

Uwagi

Opinię należy uzyskać przed złożeniem wniosku o dotacje/refundacje.

Podstawa prawna

§ 2 uchwały nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.


Nie znalazłeś informacji?