Opinia w sprawie lokalizacji ośrodka gier

null Opinia Rady m.st. Warszawy w sprawie lokalizacji ośrodka gier (kasyna gry, salonu gry bingo pieniężne)

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Pliki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (wzór formularza wniosku nie jest obowiązkowy),
 2. We wniosku podaj:
  a) nazwę i adres siedziby przedsiębiorcy,
  b) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy,
  c) numer wpisu do KRS,
  d) opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany ośrodek gier oraz adres, rodzaj obiektu, położenie lokalu w obiekcie,
  e) dane kontaktowe w celu ustalenia terminu udostępnienia lokalu do przeprowadzenia oględzin.
 3. Dołącz odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika lub prokurenta (nie wskazanego w rejestrze przedsiębiorców), dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 5. Udaj się do Biura Rady m.st. Warszawy i złóż wniosek.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie lokalizacji ośrodka gier (kasyna gry, salonu gry bingo pieniężne).
 2. Odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry.
 3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd miasta stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Rady m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Opinia Rady m.st. Warszawy w sprawie lokalizacji ośrodka gier (kasyna gry, salonu gry bingo pieniężne) wyrażana jest w formie uchwały. Uchwała taka podejmowana jest po uzyskaniu opinii właściwej miejscowo Rady Dzielnicy m.st. Warszawy. W przypadku kontynuacji działalności kasyna gry Rada Dzielnicy m.st. Warszawy przed podjęciem uchwały zasięga informacji od Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.

Uwagi

Wszystkie uchwały Rady m.st. Warszawy są publikowane na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem:
https://bip.warszawa.pl/default.htm

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?