Specific category icon

Usługi turystyczne

Wstecz

Pola biwakowe

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. We wniosku podaj numer NIP oraz  numer wpisu do KRS albo numer wpisu  do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiadasz, oraz dokumenty potwierdzajace spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych  i  sanitarnych.
 3. Wnieś opłatę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt wymagań (100 zł na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy dla właściwej dzielnicy).
 4. Odbierz decyzję o zaszeregowaniu.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe lub
 2. Zgłoszenie zmiany wpisu do Ewidencji pól biwakowych / ewidencji innych obiektów, w których świadczone   są usługi hotelarskie lub
 3. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego.

Wzór formularza wniosku/zgłoszenia/zawiadomienia z wykazem wymaganych dokumentów stanowią załączniki do karty informacyjnej.

Opłaty

100 zł - za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.

Opłatę z dopiskiem: „Zaszeregowanie obiektu do rodzaju pole biwakowe” wnosi się  na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy/ Wydział właściwy do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy.

Jednostka odpowiedzialna

Burmistrz Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy (na adres Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie zgodnie z usytuowaniem obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
a. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
b. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii;
c. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
d. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. z 2011 r. Nr 10, poz.54)
 5. Załącznik do Zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

Wymagane załączniki

 1. Wzór formularza wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe.
 2. Wzór formularza zgłoszenia zmiany wpisu do Ewidencji pól biwakowych / Ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 3. Wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego.

Nie znalazłeś informacji?