null Pola biwakowe

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. We wniosku podaj numer NIP oraz  numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiadasz, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.
 3. Wnieś opłatę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt wymagań (100 zł na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy). 
 4. Odbierz decyzję o zaszeregowaniu.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe lub
 2. Zgłoszenie zmiany wpisu do Ewidencji pól biwakowych / ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie lub
 3. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego.

Wzór formularza wniosku/zgłoszenia/zawiadomienia z wykazem wymaganych dokumentów stanowią załączniki do karty informacyjnej.

Opłaty

100 zł – za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Z dopiskiem: „Zaszeregowanie obiektu do rodzaju pole biwakowe”.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy (na adres Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie zgodnie z usytuowaniem obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

 1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 2. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 4. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?