Specific category icon

Usługi turystyczne

Wstecz

Pola biwakowe

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. We wniosku podaj numer NIP oraz  numer wpisu do KRS albo numer wpisu  do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiadasz, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych  i  sanitarnych.
 3. Wnieś opłatę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt wymagań (100 zł na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy). Wykaz rachunków bankowych dla opłat skarbowych dostępny jest TUTAJ.
 4. Odbierz decyzję o zaszeregowaniu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe lub
 2. Zgłoszenie zmiany wpisu do Ewidencji pól biwakowych / ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie lub
 3. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego.

Wzór formularza wniosku/zgłoszenia/zawiadomienia z wykazem wymaganych dokumentów stanowią załączniki do karty informacyjnej.

Opłaty

100 zł – za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.

Opłatę z dopiskiem: „Zaszeregowanie obiektu do rodzaju pole biwakowe” wnosi się na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy. Wykaz rachunków bankowych dla opłat skarbowych dostępny jest TUTAJ.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy/ Wydział właściwy do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy.

Jednostka odpowiedzialna

Burmistrz Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy (na adres Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie zgodnie z usytuowaniem obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

 1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 2. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 4. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2019 r. poz. 238).
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. z 2011 r. Nr 10, poz.54).
 5. Załącznik do Zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?