null Pomoc de minimis

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom. 

Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Ponieważ każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis jaką może otrzymać – warto zawsze dowiedzieć się od organu udzielającego pomocy, czy udzielane wsparcie nie jest pomocą de minimis i sprawdzić, czy otrzymując daną pomoc nie przekraczamy dopuszczalnego limitu. Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej informacji

 

Centrum Przedsiębiorczości Smolna nie rozpatruje kwestii związanych z pomocą de minimis.

Centrum może natomiast wystawić zaświadczenie przedsiębiorcy o skorzystaniu z takiej pomocy, jeśli przedsiębiorca skorzysta z sal konferencyjnych.

 

PARP

Nie znalazłeś informacji?