Dodatki mieszkaniowe, obniżki i pomoc w spłacie zadłużenia

null Pomoc w spłacie zadłużenia czynszowego (restrukturyzacja, odpracowanie, ulgi i dodatki mieszkaniowe)

Miasto Stołeczne Warszawa stara się pomóc lokatorom, którzy mają zaległości w opłatach czynszowych. Osoby zadłużone mogą skorzystać z rożnych form pomocy takich jak:

 1. restrukturyzacja zadłużenia (częściowa spłata z umorzeniem reszty długu),

 2. odpracowanie zadłużenia,

 3. dodatki i ulgi mieszkaniowe.

Restrukturyzacja zadłużenia

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych Nr XIII/295/2019 (otwarcie w nowym oknie), oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy.

Warszawiacy i warszawianki mają 24 miesiące na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia. Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej. 

 

I. Okres obowiązywania narzędzia

od dnia wejścia w życie uchwały tj. 29 czerwca 2019 r. do 30 grudnia 2030 roku.

 

II. Kto może skorzystać

 1. pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne);

 2. pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie;

 3. pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach.

 

III. Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

 1. posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 r. (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 r. wówczas nie może skorzystać z tego narzędzia);

 2. dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem, że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu;

 3. prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa w budynku, itp.);

 4. złożenie wniosku w terminie do 24 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.06.2021 r. (do burmistrza dzielnicy lub dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy);

 5. zawarcie umowy. Istotnym elementem jest, że osoby zainteresowane restrukturyzacją mogą i powinny skorzystać z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie w zakresie wyboru wariantu.

 

 IV. Formy restrukturyzacji – do wyboru

Podstawowa jednorazowa

 1. spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;
 2. terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy;
 3. umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

Podstawowa ratalna

 1. spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
 2. wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
 3. kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
 4. terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
 5. umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

Specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną

 1. spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);

 2. wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;

 3. kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);

 4. terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;

 5. umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

Istnieje możliwość łączenia tego wariantu z wariantem podstawowym w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. co.

Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

 1. spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
 2. wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
 3. kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
 4. terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
 5. zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy.

 

V. Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy

 1. dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku;

 2. wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości rat możliwych do wpłaty przez dłużnika;

 3. stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy.

 

VI. Dodatkowe korzyści i możliwości

 1. dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym, ale nie dłuższą niż 21 dni;

 2. gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy;

 3. przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody;

 4. w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie do 12 m-cy od daty śmierci;

 5. możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

 6. lokatorzy, którzy podpisali umowę o restrukturyzację zadłużenia, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, mogą ustalić nowe terminy płatności zarówno zaległych należności jak i bieżących opłat. Warunkiem jest złożenie wniosku/podania w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia (otwarcie w nowym oknie)

Klauzula RODO (otwarcie w nowym oknie)

Odpracowanie zadłużenia

W stosunku do osób, których zadłużenie przekracza możliwość spłaty tego zadłużenia, wprowadzono w 2014 roku nowy instrument ułatwiający spłatę zaległości i częściowe rozwiązanie problemu zadłużenia lokali mieszkalnych, tj. „świadczenie niepieniężne”, które zostało ustalone Zarządzeniem nr 5586/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2014 r. (otwarcie w nowym oknie) w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w formie świadczenia niepieniężnego.

 
Jak skorzystać z programu?

Mieszkaniec lokalu komunalnego powinien złożyć wniosek o zamianę długu na świadczenie niepieniężne do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami lub burmistrza dzielnicy, w której mieszka. Potem uzgodnić zakres i rodzaj prac oraz podpisać porozumienie. Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu o „odpracowaną” kwotę. 

Pozostałe formy pomocy

 1. możliwości udzielania obniżki naliczonego czynszu dla osób uzyskujących niskie dochody, przy czym uzyskanie tej obniżki możliwe jest, gdy opóźnienie w zapłacie czynszu jest mniejsze niż trzy pełne okresy płatności;

 2. możliwości przyznawania dodatków mieszkaniowych;

 3. możliwości ubiegania się o ulgę w spłacie zadłużenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy;

 4. możliwości zamiany lokalu, w ramach mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, na lokal o niższych kosztach utrzymania;

 5. właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej, przy czym informacja ta zawiera dane kontaktowe, w szczególności adres ośrodka i numer telefonu do właściwej komórki organizacyjnej.

Przydatne

Sprawy lokalowe (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?